Definition personuppgifter 

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

På de här sidorna beskriver vi hur och varför ICA-handlarnas Förbund behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Behandling av personuppgifter för ICA-handlare 

Behandling av personuppgifter för Hedersmedlemmar

Behandling av personuppgifter för deltagare

Behandling av personuppgifter för leverantörer

Behandling av personuppgifter för uppdragstagare

Behandling av personuppgifter för arbetssökande

Behandling av personuppgifter för referensperson

Behandling av personuppgifter för användare

Behandling av personuppgifter för mottagare

Hantering av personuppgifter inom ICA-handlarnas förbund

ICA-handlarnas Förbund är en ideell förening och medlemsorganisation, som också äger servicebolaget ICA-handlarnas Förbund AB. I följande beskrivning används benämningen ”ICA-handlarnas Förbund” eller ”Förbundet” och då avses båda om inget annat anges.

ICA-handlarnas Förbund och ICA-handlarnas Förbund AB har ett gemensamt ansvar för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt sätt och har därför sinsemellan ingått ett arrangemang för skydd av personuppgifter.

Inom ICA-handlarnas Förbunds koncern ingår ett antal övriga bolag. ICA-handlarnas Förbund hanterar även vissa stiftelser. Om du har en relation till något av dessa bolag eller stiftelser behöver de behandla dina personuppgifter.

Koncernen består av bland annat följande bolag som kan hantera dina uppgifter:

  • ICA-bolag
  • ICA Gruppen som är moderbolag i ICA-koncernen. ICA-handlarnas Förbund är majoritetsägare.
  • ICA Sverige som driver dagligvaruhandel
  • ICA Fastigheter som är ett fastighetsbolag inom detaljhandel
  • ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster
  • ICA Försäkring som erbjuder försäkringar
  • Retail Finance (vilande)

Följande stiftelser kan hantera dina uppgifter:

  • Hakon Swenson-stiftelsen som stödjer forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet
  • ICA-stiftelsen som stödjer organisationer som arbetar med olika samhällsengagemang

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns dataöverföringsavtal på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör. Vänligen kontakta oss om du vill ha närmare information om vilka skyddsåtgärder vi vidtar.

Uppdatering om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna framgår. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på icahandlarna.se.

Information om aktuella uppdateringar hittar du här.

Dataskyddstexterna uppdaterades senast 2019-06-27.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som Förbundet har sparade. Du har bland annat rätt att hämta hem ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade.

För att kunna uppfylla dina rättigheter måste Förbundet behandla dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Kontakta dem på imy@imy.se om du vill utnyttja dina rättigheter.

Hur kan jag hantera mina personuppgifter?

Du har rätt att:

Få tillgång till dina personuppgifter
Det är viktigt för oss att vara öppna och transparenta med vilken information Förbundet har om dig.

Du kan få tillgång till dina uppgifter genom att beställa ett utdrag med de personuppgifter om dig som Förbundet har registrerade.

Begära rättelse av personuppgifter
Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras.

Ge och ta tillbaka ditt samtycke
I vissa fall kan Förbundet komma att be om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Du har då rätten att när som helst ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt behandling.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på Förbundets berättigade intresse
I vissa fall har Förbundet gjort bedömningen att behovet av att behandla dina personuppgifter är så starkt att Förbundet har ett så kallat berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig Förbundets bedömning om berättigat intresse.

Radera uppgifter
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det t.ex. inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna. Om Förbundet behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att Förbundet ska behålla personuppgifterna kan Förbundet däremot inte radera dem.

Begränsa behandling av uppgifter
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du t.ex. inte anser att de är korrekta eller om du vill motsätta dig Förbundets berättigade intresse att utföra en behandling. Det kan dock innebära att Förbundet inte kan uppfylla eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsas.

Flytta din data (dataportabilitet)
Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast vissa av de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss, t.ex. om du har lämnat din e-postadress i samband med registrering för ett utskick. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.

Kontakta oss
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Om du inte är nöjd med det svar du får har du rätt att lämna klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet.

ICA-handlarnas Förbunds dataskyddsombud går att nås via mailadressen dataskydd@icahandlarna.se eller genom postadressen nedan, märk kuvertet med ”Dataskyddsombudet/DPO”.