Varifrån samlar Förbundet in personuppgifter? 

Dig själv

Förbundet samlar in de personuppgifter som du själv lämnar till oss i samband med rekryteringsprocessen, till exempel i CV och personligt brev. 

Rekryteringsföretag

Om Förbundet har anlitat ett rekryteringsföretag samlar Förbundet in de personuppgifter som rekryteringsföretaget lämnar till Förbundet.

Referenspersoner

Förbundet hämtar normalt in omdömen från referenspersoner i slutfasen av rekryteringsprocessen. I sådant fall samlar Förbundet in de personuppgifter som referenspersonen lämnar om dig.

Allmänt tillgängliga informationskällor

I vissa fall samlar Förbundet in information som finns allmänt tillgänglig, till exempel på sociala medier, som underlag för bedömning av en ansökan.

Offentliga register

I samband med att anställningsavtal träffas kontrollerar Förbundet att de uppgifter som du har lämnat mot offentliga register för att säkerställa att Förbundet har korrekta uppgifter till dig.

Information om kategorier av personuppgifter (pdf)

Varför behandlar Förbundet dina personuppgifter?

Hantera rekryteringsprocessen

Förbundet använder de uppgifter som Förbundet har samlat in för att hantera rekryteringsprocessen. Mer specifikt använder Förbundet uppgifterna för att ta emot och granska dina ansökningshandlingar (till exempel CV och personligt brev) och för att utvärdera din ansökan. Det är nödvändigt att du lämnar de uppgifter som Förbundet behöver för att Förbundet ska kunna bedöma din ansökan. Förbundet använder även dina uppgifter för att kommuni­cera med dig under rekryteringsprocessen.

Framtida rekrytering

Förbundet vill gärna kunna spara dina uppgifter för framtida rekryteringar. I samband med att du registrerar din ansökan frågar Förbundet efter ditt samtycke till detta. Det är helt frivilligt att lämna ditt samtycke och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Genomföra kontroller, tester och lämplighetsprövningar

I vissa fall genomför Förbundet olika typer av kontroller, tester och lämplighetsprövningar som ett steg i re­kryteringsprocessen. I samband med att du registrerar din ansökan ber Förbundet om ditt godkännande för att använda dina personuppgifter för detta syfte.

Utvärdera och följa upp rekryteringsprocessen

Förbundet använder dina uppgifter för att utvärdera och följa upp rekryteringsprocessen. Mer specifikt gör Förbundet det till exempel för att ta fram rap­porter och statistik över antalet ansökningar per tjänst och i allmän­het.  

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Förbundet måste använda dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för Förbundet. Till exempel använder Förbundet dina uppgifter för att uppfylla krav i lagen om anställningsskydd (LAS).

Hantera och bemöta rättsliga krav

Förbundet använder dina uppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist eller en rättsprocess.

Detaljerad information om behandlingar (pdf)

Mottagare som information delas med

Leverantörer

Förbundet delar dina personuppgifter med leverantörer som hjälper Förbundet med till exempel IT-tjänster eller med att genomföra olika kontroller och tester. Dessa företag får endast an­vända dina person­uppgifter enligt tydliga instruktioner från Förbundet och de får inte an­vända dina uppgifter för egna ända­mål. Förbundet ansvarar för hur dina personuppgifter hanteras av de leverantörer som utför uppgifter åt oss på Förbundet.

Myndigheter

Inför en eventuell anställning måste Förbundet i vissa fall dela dina personuppgifter med berörda myndigheter. Det gör Förbundet för att:

  • uppfylla de rättsliga skyldigheter som gäller för Förbundet
  • hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav (till exempel i samband med en rättsprocess el­ler en tvist)

Fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer

I vissa fall delar Förbundet dina personuppgifter med fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Det gör Förbundet för att:

  • uppfylla de rättsliga skyldigheter som gäller för Förbundet (till exempel förhand­lings- och informationsplikt vid tillsättning av en chef)
  • hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav (till exempel i samband med en rättsprocess el­ler en tvist)

Externa rådgivare

Om det är nödvändigt för att hantera och bemöta ett rättsligt krav kan Förbundet dela dina personuppgifter med externa rådgivare (till exempel advokatbyråer).

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med (pdf)