Dig själv

Förbundet samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. när du kontaktar oss, använder Förbundets digi­tala kanaler, lämnar information om samhällsengagemang och initiativ, när du registrerar dig till event samt vid medlemsundersökningar.

ICA-bolag

Förbundet samlar in personuppgifter som finns om dig från andra bolag i Förbundets koncern, t.ex.  för att godkänna medlemskap i Förbundet, för att se till att Förbundet alltid har dina aktuella uppgifter tillgängliga och uppdaterade i sittmedlemsregister. Förbundet tar också del av in­formation om din butiksstatistik så att t.ex. områ­deschefer kan stötta dig på bästa sätt.

Information om kategorier av personuppgifter (pdf)

Varför behandlar Förbundet dina personuppgifter? 

Godkänna medlemskap

Förbundet behandlar dina uppgifter i syfte att godkänna medlemskap i Förbundet. Detta beslut tas hos distriktsstyrelse baserat på det framskrivningsunderlag som ICA Sverige tar fram.

Hantera ditt medlemskap

Förbundet behandlar dina uppgifter i syfte att hantera ditt medlemskap, t.ex. för att spara dina uppgifter i sitt medlemsregister, administrera avgifter, säkerställa att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade, kommunicera med dig i olika ärenden, hantera dina användarkonton samt för att göra dina kontakt­uppgifter tillgängliga i digitala kanaler.

Hantera frågor

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera förtroendevalda, t.ex. för att se till att ha uppdaterade och korrekta uppgifter om vilka som är förtroendevalda, kommunicera med dig i olika ärenden samt för att hantera användarkonton.

Tillhandahålla medlemsservice

Förbundet behandlar dina uppgifter i syfte att tillhandahålla medlemsservice, t.ex. för att kunna bistå dig med hjälp i olika ärenden och för att kommunicera med dig genom olika kanaler.

Hantera förtroendevalda

Förbundet behandlar dina uppgifter i syfte att hantera förtroendevalda, t.ex. för att se till att ha uppdaterade och korrekta uppgifter om vilka som är förtroendevalda, kommunicera med dig i olika ärenden samt för att hantera användarkonton.

Kommunikation om förtroendevalda

Förbundet behandlar dina personuppgifter i syfte att kommunicera om förtroendevalda, t.ex. publicering av information om dig och ditt uppdrag i olika kanaler.

Hantera material och protokoll

Förbundet behandlar dina uppgifter i syfte att hantera material och protokoll, t.ex. hantering av styrelsematerial som innefattar uppladdning, delning och läsning. Förbundet arkiverar även styrelsematerial och protokoll.

Hantera kompetensutveckling

Förbundet använder dina uppgifter för att hantera kompetensutveckling. Mer specifikt gör Förbundet det till exempel för att

  • ordna utbildningar
  • lagra ut­bildningsresultat
  • följa upp och utvärdera genomförda utbildningar.

Genomföra event, möten, seminarier, utbildningar och andra aktiviteter

Förbundet behandlar dina uppgifter för att planera, följa upp och genomföra aktiviteten. Mer specifikt gör vi det för att till exempel skicka ut inbjudningar och information, registrera ditt deltagande och eventuella matpreferensen, hantera bilder och i vissa fall publicera dina uppgifter i olika digitala kana­ler.

Hantera samhällsengagemang

Förbundet behandlar dina uppgifter i syfte att hantera samhällsengagemang, t.ex. för att kartlägga initiativ och samhällsengagemang som bedrivs i olika delar av landet, Förbundet publicerar initiativ för att kunna synlig­göra och inspirera till idéer att engagera sig kring.

Utvärdera och följa upp butikens verksamhet

Förbundet behandlar dina uppgifter i syfte att hjälpa dig att utvärdera och följa upp din butiks verksamhet. Mer specifikt hanterar Förbundet det underlag som du skickar in och använder det till uppföljning av din butik. Butikslönsamhet meddelas till ledningsstyrelse samt områdeschefer för att i förekommande fall till­sammans med dig kunna följa upp resultat.

Utvärdera och följa upp Förbundets verksamhet

Förbundet behandlar dina uppgifter i syfte att kunna utvärdera och följa upp verksamheten, t.ex. så följer Förbundet upp ärenden över tid, t.ex. deltagande vid Förbundets möten och event, samt för att se över verksamhetsstatistik såsom jämställdhet, åldersgrupper och andel nya medlemmar.

Kommunikation om Förbundets och ICA-handlarnas verksamhet

Förbundet behandlar dina uppgifter i syfte att kommunicera om den verksamhet som Förbundet och ICA-handlarna be­driver, t.ex. genom att hantera uppgifter om olika initiativ och samhällsengagemang som du medver­kar i. Dessa kan komma att publiceras i olika kanaler, såsom nyheter och reportage, verksam­hetsbe­rättelse, pressmeddelanden, samt i Förbundets digitala kanaler.

Intern kommunikation om ICA-handlare

Förbundet behandlar dina uppgifter i syfte att kommunicera internt om dig som ICA-handlare, t.ex. när du blir medlem.

Genomföra medlemsundersökningar

Förbundet behandlar dina uppgifter i syfte att genomföra medlemsundersökningar, t.ex. så skickar Förbundet ut enkä­ter angående möten och event som du deltagit på eller hur du upplever våra tjänster och service.

Genomföra opinionsbildning

Förbundet använder dina uppgifter i syfte att öka kunskapen om ICA-idén samt driva sakfrågor för att ge dig och din verksamhet de bästa möjligheterna att verka och växa, t.ex. i kontakter med politiker, myndigheter och media.

Hantering av ärenden i Ansvarsnämnden

I förekommande fall behandlar Förbundet dina uppgifter i syfte att hantera uppkomna ärenden i Ansvarsnämn­den.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Förbundet behandlar dina uppgifter i syfte att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess mot en leverantör.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Förbundet behandlar dina uppgifter i syfte att uppfylla de rättsliga skyldigheter som gäller för Förbundet, t.ex. för att uppfylla bokförings- och redovisningskrav och skyldigheter enligt dataskyddslagstiftning. 

Hantera, skydda och utveckla system och tjänster

Förbundet behandlar dina uppgifter i syfte att hantera, skydda och utveckla Förbundets IT-system och IT-tjänster. Mer specifikt gör Förbundet det till exempel för att felsöka, säkerhetskopiera och hantera problem och föränd­ringar i system och applikat­ioner.

Detaljerad information om behandlingar (pdf)

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver Förbundet dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare.

Om Förbundet delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Förbundet delar dina personuppgifter med:

ICA Sverige

Förbundet delar dina personuppgifter med ICA Sverige för att de ska kunna kommunicera med dig, lämna information om ICA:s och Förbundets verksamhet, för att bjuda in till sina olika möten och event, för att distribuera tid­skrifter till din bu­tik samt för att uppvakta dig i samband med livshändelser.

Förbundet delar även dina personuppgifter med ICA Sverige för att hantera utbildningar och kompetensutveckling.

I förekommande fall delar Förbundet dina uppgifter för att gemensamt hantera ärenden i Ansvarsnämnden.

Hakon Media

Förbundet delar dina personuppgifter med Hakon Media för att de ska kunna kommunicera om dig, t.ex. vid publicering i tidskrifter, samt för att de ska kunna distribuera tidskrifter till din butik.

Övriga bolag inom Förbundets koncern

Förbundet delar dina personuppgifter med övriga bolag inom Förbundets koncern, t.ex. ICA Fastigheter och ICA Banken, för att bistå dig med hjälp i ärenden när du kontaktar medlemsservice.

Stiftelser

Förbundet delar dina personuppgifter med stiftelser för att de ska kunna kommunicera med dig.

Svensk Handel

Förbundet delar dina personuppgifter med Svensk Handel för att de ska kunna lämna förmånliga erbjudanden och försäkringar till dig som medlem.

Leverantörer

Förbundet delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Förbundet, t.ex. för att han­tera utskick, Förbundets digitala tjänster, genomföra event och medlemsundersökningar.

Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instrukt­ioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Förbundet delar även personuppgifter med berörda leverantörer i samband med kommunikation med dessa och när Förbundet ordnar utbildningar. Leverantörerna är ansvariga för sin egen hantering av de personupp­gifter som Förbundet delar med dem.

Externa rådgivare

Förbundet delar dina personuppgifter med externa rådgivare. Det gör Förbundet för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. till revisionsbyråer i samband med revision, men även för att tillhandahålla medlemsservice i ett enskilt fall, t.ex. till advokatbyråer.

Motparter

För att hantera dina ärenden och rättsliga krav mot eller från motparter kan Förbundet dela dina personuppgifter med motparter. Motparterna kan till exempel vara leverantörer och leverantörers externa rådgivare.

Övriga mottagare

I vissa fall kan Förbundet dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situationen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och bemöta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om Förbundet skulle sälja företaget.

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med (pdf)

Texten senast uppdaterad 25 maj 2018