Hedersmedlem är du som har avslutat ditt handlarskap efter sammanlagt minst 25 år som medlem och som har ansökt om att få bli hedersmedlem i ICA-handlarnas Förbund.

2. Personuppgifter som vi samlar in från dig

Förbundet samlar in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du ansöker om hedersmedlemskap, använder Förbundets digitala kanaler eller på annat sätt kontaktar oss.

3. Personuppgifter som samlas in från annan källa

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss har Förbundet kvar dina uppgifter från ditt medlemskap i Förbundet.

4. Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem

Ändamål och laglig grund
Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.

Lagring
Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. För oss är det viktigt att du vet om hur länge vi behåller dina personuppgifter. I tabellen nedan förtydligar vi hur länge dina uppgifter sparas.

Mottagare av dina personuppgifter
I vissa fall behöver Förbundet lämna ut dina personuppgifter till andra. Om Förbundet delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt. I tabellerna nedan framgår vilka vi delar dina personuppgifter med.

4.1 Bevilja hedersmedlemskap

Förbundet behandlar dina uppgifter för ändamålet att bevilja ditt hedersmedlemskap i Förbundet.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

·  Insamling av din ansökan.

·  Registrering av hedersmedlemskap och uppläggning av dina uppgifter i våra system.

·  Kommunikation med dig om ditt hedersmedlemskap.

Kategorier av personuppgifter

·  Identitetsuppgifter; namn, personnummer

·  Kontaktuppgifter; e-post, mobilnummer

Externa källor

---

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att hantera och bevilja din ansökan om hedersmedlemskap.

Lagringstid

Dina personuppgifter bevaras för en tid om en (1) månad efter din ansökan kom in till Förbundet.

4.2 Administration av hedersmedlemskap

För att kunna administrera hedersmedlemskapet och för att vi ska kunna kommunicera med dig, t.ex. i samband med att du godkänns som hedersmedlem eller för att hantera ditt medlemskap, kan vi behöva behandla personuppgifter om dig.,

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

·  Hantera ditt hedersmedlemskap, t.ex. spara dina uppgifter i vårt medlemsregister samt säkerställa att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade.

·  Kommunicera med dig samt kommunicera internt om dig som hedersmedlem.

·   

Kategorier av personuppgifter

·  Identitetsuppgifter, inklusive personnummer

·  Kontaktuppgifter

·  Bild- och ljudmaterial

·  Demografiska uppgifter

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att hantera ditt hedersmedlemskap.

Lagringstid

Dina personuppgifter bevaras under hedersmedlemskapet.

4.3 Möten, event och andra aktiviteter

Förbundet ordnar träffar, möten, event och andra aktiviteter som du som hedersmedlem kan bli inbjuden till. I samband med detta kommer vi att behandla dina personuppgifter.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

·  Planera, genomföra och följa upp aktiviteten, t.ex. skicka ut inbjudningar och information, registrera ditt deltagande och eventuella matpreferenser, hantera bilder samt i vissa fall publicera dina uppgifter i våra digitala kanaler, skicka ut enkäter om genomfört event.

Kategorier av personuppgifter

·  Identitetsuppgifter

·  Kontaktuppgifter

·  Deltagaruppgifter

·  Bild- och ljudmaterial

·  Hälsouppgifter (t.ex. matpreferenser, allergier)

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna bjuda in dig till våra möten, event och andra aktiviteter.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel hälsouppgifter, behandlar Förbundet endast om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss.

Mottagare av personuppgifter

·  ICA Sverige

·  Eventbyråer

Lagringstid

Matpreferenser raderas efter genomförd aktivitet, övriga personuppgifter bevaras under hedersmedlemskapet.


4.4 Uppfylla rättsliga skyldigheter

I vissa fall kan vi behöva behandla personuppgifter om det finns särskilda skyldigheter enligt lag.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

·  För att uppfylla skyldigheter enligt dataskyddslagstiftning.

Kategorier av personuppgifter

Samtliga kategorier av personuppgifter som är nödvändiga i förhållande till respektive rättslig skyldighet.

Mottagare av personuppgifter

·  Externa rådgivare

·  Myndigheter

·  Domstolar

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för Förbundet.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Lagringstid

Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att Förbundet ska kunna uppfylla sina rättsliga skyldigheter.

 

4.5 Hantera och bemöta rättsliga krav

Om det skulle uppstå tvister relaterat till vår verksamhet kan vi behöva behandla de personuppgifter som krävs för att hantera den relevanta tvisten.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

·  Hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess.

Kategorier av personuppgifter

Samtliga kategorier av personuppgifter som är nödvändiga i förhållande till respektive tvist eller rättsprocess.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera dina ärenden och rättsliga krav.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall eller avser enstaka uppgifter och är nödvändig för att anmäla misstanke om brott till polisen.

Mottagare av personuppgifter

·  Berörda motparter

·  Ombud

·  Myndigheter

·  Domstolar

Lagringstid

Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att hantera ditt ärende och det rättsliga kravet.

 

4.6 Hantera, skydda och utveckla system och tjänster

För ändamålet att tillhandahålla system och tjänster och se till att dessa är säkra kan vi behandla dina personuppgifter.

Exempel på behandlingar som utförs för ändamålet

·  Drifta, skydda och utveckla Förbundets IT-system och IT-tjänster, t.ex. genom att felsöka, säkerhetskopiera och hantera problem och förändringar i system och applikationer.

Kategorier av personuppgifter

Samtliga kategorier av personuppgifter som Förbundet behandlar för övriga behandlingar ovan.

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och skydda Förbundets system och tjänster.

Mottagare av personuppgifter

System- och tjänsteleverantörer.

Lagringstid

Dina personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angiven behandling.