Varifrån samlar Förbundet in uppgifter?

Dig själv

Förbundet samlar in personuppgifter som du själv lämnar, t.ex. när du kommunicerar med Förbundet eller deltar i ett event eller andra aktiviteter.

Andra deltagare

Förbundet samlar in personuppgifter om dig som andra deltagare lämnar, t.ex. i samband med anmälan till ett event, möte eller andra aktiviteter.

ICA-bolag

Förbundet samlar in personuppgifter från ICA-bolagen, t.ex. i samband med kommu­nikation och event.

ICA-butiker

Förbundet samlar in personuppgifter från ICA-butiker, t.ex. i samband med kommunikation och aktiviteter som ICA-butikerna arrangerar.

Externa personer

Förbundet samlar in personuppgifter som andra externa personer lämnar till oss på Förbundet, t.ex. vid kommunikation eller i samband med ett event, möte eller en andra aktiviteter.

Allmänt tillgängliga informationskällor

I vissa fall samlar Förbundet in information som finns allmänt tillgänglig, t.ex. på sociala medier.

Information om kategorier av personuppgifter (pdf) 

 

Varför behandlar Förbundet dina personuppgifter?

Kommunikation om Förbundets och ICA-handlarnas verksamhet

Förbundet behandlar dina personuppgifter när du förekommer i kommuni­kation om Förbundets och ICA-handlarnas verksamhet, t.ex. i publicerade nyheter, artiklar eller information i Förbundets olika kanaler.

Tillhandahålla nyhetsbrev

Förbundet behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla nyhetsbrev till dig.

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten

Förbundet behandlar dina personuppgifter i samband med kommunikation med dig, mellan medarbetare och externa personer i tjänsten, t.ex. när Förbundet kommunicerar om ditt deltagande vid ett möte, seminarier eller event.

Genomföra event, möten, seminarier, utbildningar och andra aktiviteter

Förbundet behandlar dina personuppgifter för att planera, följa upp och genomföra aktiviteten. Mer specifikt gör vi det för att till exempel skicka ut inbjudningar och information, registrera ditt deltagande och eventuella matpreferensen, hantera bilder och i vissa fall publicera dina uppgifter i olika digitala kana­ler.

Hantera samhällsengagemang

Förbundet behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera samhällsengagemang, t.ex. publicera ICA-handlarnas samhällsengagemang i vilka du deltar.

Hantera frågor

Förbundet behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera frågor i digitala kanaler, t.ex. om du ställer frågor till oss på Förbundet.

Möjliggöra kompetensutveckling

Förbundet behandlar dina personuppgifter för att möjliggöra kompetensutveckling, t.ex. i samband med utbildningsproduktioner samt för att ta fram och publicera utbildningsmaterial.

Genomföra enkätundersökningar

Förbundet behandlar dina uppgifter i syfte att genomföra enkätundersökningar som du väljer att delta i.

Utvärdera och följa upp ditt deltagande

Förbundet behandlar, i den mån det är nödvändigt, dina personuppgifter för att utvärdera och följa upp ditt deltagande i t.ex. event, möten, enkätundersökningar och andra aktiviteter som du deltar i. 

Genomföra omvärldsbevakning

Förbundet behandlar dina uppgifter för att genomföra omvärldsbevakning, t.ex. för att samla in och utvärdera information om Förbundets omvärld, t.ex. konkurrenter och marknader.

Dokumentera verksamheten

För att skapa spårbarhet behandlar Förbundet dina uppgifter i dokumentation om verksamheten, t.ex. avtal, beslutsunderlag, protokoll och presentationer.

Hantera företagsarkiv för dokumentation av ICAs historia

Förbundet har historiska arkiv för att dokumentera ICAs historia. Gå in på ica-historien.se för att läsa mer. I den utsträckning du förekommer i material som ingår i arkiven behandlar Förbundet dina personuppgifter för detta syfte.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Förbundet behandlar dina uppgifter, om det är nödvändigt, för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Förbundet måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldig­heter, t.ex. enligt dataskyddslagstiftning.

Hantera, skydda och utveckla system och tjänster

Dina uppgifter används av Förbundet för att hantera, skydda och utveckla Förbundets system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla testa och förbättra befintliga system och tjänster.

Detaljerad information om behandlingar (pdf)

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver Förbundet dela med sig av dina personuppgifter till andra mottagare.

Om Förbundet delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Förbundet delar personuppgifter med:

Allmänheten

Vid publicering av information i Förbundets digitala kanaler, t.ex. på sociala medier, delas i förekommande fall dina personuppgifter med allmänheten.

Deltagare och deras företag eller organisationer

Förbundet kan dela dina personuppgifter med andra deltagare och deras företag eller organisationer i samband med kommunikation med dessa.

Tjänsteleverantörer

Förbundet delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för Förbundet, inklu­sive andra ICA-bolag, t.ex. IT-tjänster eller för att hantera utskick.

Samarbetspartners

Förbundet samarbetar med olika externa företag och organisationer. I samband med t.ex. kommunikation med samarbetsparterna kan Förbundet dela dina person­uppgifter med dessa.  

ICA-bolag

Både Förbundet och ICA-bolag delar dina personuppgifter med varandra, t.ex. vid kommunikation och gemensamma event.

ICA-butiker

Både Förbundet och ICA-butiker delar dina personuppgifter med varandra, t.ex. vid kommunikation och olika aktiviteter.

Övriga bolag inom Förbundets koncern

Förbundet kan dela dina personuppgifter med övriga bolag inom Förbundets koncern, t.ex. vid kommunikation.

Hotell- och konferensanläggningar

I samband med möten, event och andra aktiviteter kan Förbundet dela dina personuppgifter med hotell- och konferensanläggningar

Externa personer

Vid t.ex. kommunikation med externa personer delar Förbundet de personuppgifter som du själv eller annan lämnar till de externa personerna.

Övriga mottagare

I vissa fall kan Förbundet dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situat­ionen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och be­möta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, dom­stol, polisen och po­tentiella köpare eller säl­jare om Förbundet skulle sälja företaget.

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med (pdf)