Den 6 maj 2019 offentliggjorde ICA-handlarnas Förbund en avsiktsförklaring att sälja det helägda fastighetsbolaget Urbano AB till Amasten Fastighets AB (”Amasten”) och idag har avtal avseende affären undertecknats. Samtliga aktier i Urbano säljs för en köpeskilling om 978,5 miljoner kronor, vilka betalas med 190 miljoner stamaktier i Amasten till en teckningskurs om 5,15 kronor per stamaktie. Amasten förvärvar Urbano för cirka 2,8 miljarder kronor på kassa- och skuldfri basis och övertar Urbanos externa finansiering om cirka 1,8 miljarder kronor. Tillträde förväntas ske den 1 juli 2019 villkorat av bankfinansiering.

Genom affären blir ICA-handlarnas Förbund den största aktieägaren i Amasten med cirka 44 procent av totalt antal utestående aktier. Amasten är noterat på Nasdaq First North Premier.

Då Urbano slås samman med Amasten skapas en större börsnoterad fastighetskoncern omfattande cirka 5 700 lägenheter och med ett sammanlagt fastighetsvärde om närmare
7 miljarder kronor. Sammanslagningen stärker förutsättningarna för att uppnå en effektivare fastighetsförvaltning, ökad marknadsnärvaro och ett breddat kunderbjudande samt ger ökade möjligheter till framtida värdeskapande investeringar.

– Sedan 2010 har vi byggt upp en väl fungerande fastighetsverksamhet i Urbano. Nu vill vi ta nästa steg genom en affär som skapar ett större bostadsfastighetsbolag med ökade skalfördelar och goda förutsättningar för framtida tillväxt. Vi ser fram emot att vara långsiktiga och betydelsefulla ägare i Amasten och att stötta bolaget i sin fortsatta tillväxtresa, säger Göran Blomberg, CFO på ICA-handlarnas Förbund.


För mer information, vänligen kontakta:
Göran Blomberg, CFO ICA-handlarnas Förbund, tel: 08-55 33 99 99
Magdalena Sekkenes, pressansvarig, ICA-handlarnas Förbund, 08-55 33 99 21

Magdalena Sekkenes, pressansvarig ICA-handlarnas Förbund, 46 8 55 33 99 21, 46 72 232 91 65, magdalena.sekkenes@icahandlarna.se