ICA-handlarnas Förbund är medlemsorganisation för Sveriges ICA-handlare och långsiktiga majoritetsägare i börsnoterade ICA Gruppen. Huvuduppdraget är att bevara, utveckla och stärka det fundament som lagt grunden till ICA. Vi kallar detta för ICA-idén – en unik modell som innebär att ICA-handlare äger och driver sina egna butiker men tillgång till stordriftsfördelar och ett gemensamt varumärke. Vår ambition är att ICA ska fortsätta utvecklas i en positiv riktning och vi arbetar kontinuerligt för att såväl ICA Gruppen, aktieägarna och ICA-butikerna ska främjas av en stark, långsiktig och stabil tillväxt. 

2018 omsatte ICA-handlarnas Förbunds-koncernen 115,7 Mdkr mot 109,7 Mdkr 2017 och rörelseresultatet 2018 uppgick till 4.6 Mdkr mot 4,4 Mdkr 2017. Av omsättningen kom drygt 115 Mdkr från ICA Gruppen. ICA Gruppens omsättning ökade 5,4 procent 2018 jämfört med 2017 och rörelseresultatet var i nivå med föregående år.

En av de största händelserna 2018 var att ICA-handlarnas Förbund förvärvade 2,7 procent av aktierna i ICA Gruppen från Industrivärden för 1,73 Mdkr. Vid förvärvet ökade ICA-handlarnas Förbund sidd ägande från 51 till 54 procent av aktierna i ICA Gruppen.

Välkommen att ta del av ICA-handlarnas Förbunds årsredovisning för 2018.