2019 omsatte ICA-handlarnas Förbunds-koncernen 119,5 Mdkr mot 115,7 Mdkr 2018 och rörelseresultatet 2019 uppgick till 5,4 Mdkr mot 4,4 Mdkr 2018. Av omsättningen kom drygt 119 Mdkr från ICA Gruppen. ICA Gruppens omsättning ökade 3,4 procent 2019 jämfört med 2018 och rörelsemarginalen för 2019 landade på 4,1 procent. 

En av de största händelserna 2019 var att ICA-handlarnas Förbund blev största aktieägaren i Amasten Fastighets AB (cirka 42 procent) genom försäljning av det helägda fastighetsbolaget Urbano AB. Amasten är noterat på Nasdaq North Premier.

Välkommen att ta del av ICA-handlarnas Förbunds årsredovisning för IHF Årsredovisning 2019.

ICA-handlarnas Förbund är medlemsorganisation för Sveriges ICA-handlare och långsiktiga majoritetsägare i börsnoterade ICA Gruppen. Huvuduppdraget är att bevara, utveckla och stärka det fundament som lagt grunden till ICA. Vi kallar detta för ICA-idén – en unik modell som innebär att ICA-handlare äger och driver sina egna butiker men tillgång till stordriftsfördelar och ett gemensamt varumärke. Vår ambition är att ICA ska fortsätta utvecklas i en positiv riktning och vi arbetar kontinuerligt för att såväl ICA Gruppen, aktieägarna och ICA-butikerna ska främjas av en stark, långsiktig och stabil tillväxt.