ICA-handlarnas Förbund är långsiktiga majoritetsägare i börsnoterade ICA Gruppen med en ägarandel om 54 procent. Vår ambition är att ICA ska fortsätta utvecklas i en positiv riktning och vi arbetar kontinuerligt för att ICA Gruppen, aktieägarna och ICA-butikerna ska främjas av en stark, långsiktig och stabil tillväxt. 

Enligt stadgan ska ICA-handlarnas Förbund alltid inneha mer än 50 procent av aktierna i ICA Gruppen.  

Om ICA Gruppen

ICA Gruppen är ett av Nordens största detaljhandelsbolag. Bolaget sysselsätter närmare 30 000 personer i de svenska och baltiska verksamheterna. Dessutom sysselsätter ICA-handlarna i Sverige ytterligare drygt 50 000 medarbetare i sina butiker. Detta skapar stor stolthet.

Går det bra i ICA-butikerna går det också bra för ICA Gruppen. En god försäljningsutveckling och lönsamhet i butik ger royalty och vinstdelning till ICA Gruppen utöver bland annat vinstmarginalerna i varuförsörjningen. Detta skapar lönsamhet för ICA Gruppen och därmed en långsiktigt hållbar affär.  Dagligvaruhandel är - och ska alltid vara - ICA Gruppens kärnaffär. Alla verksamheter som finns inom ICA Gruppen ska leverera planer som stärker kärnverksamheten.   

Ett långsiktigt ägande

Förbundet kommer aldrig lämna sitt majoritetsägande. Därför tar vi stort ansvar och verkar för beslut som ska ge bästa effekt för ICA-systemet på lång sikt. Långsiktighet genomsyrar vår ägarstyrningsmodell. Vi har ett ständigt 100-årsperspektiv som börjar om på nytt varje dag. Den långsiktiga synen handlar också om att sträva efter ständiga förbättringar på kortare sikt. ICA ska alltid bli bättre och ge våra konsumenter och samhället mer. 

Går det bra i ICA-butikerna går det också bra för ICA Gruppen

ICA-idén

ICA-handlarnas Förbunds huvuduppdrag är att bevara, utveckla och stärka det fundament som lagt grunden till ICA. Vi kallar detta för ICA-idén – en unik modell som innebär att ICA-handlare äger och driver sina egna butiker med tillgång till stordriftsfördelar och ett gemensamt varumärke. Det är också uttryckt i ICA Gruppens bolagsordning att bolaget ska bevara, utveckla och stärka ICA-idén.  

Vi känner stort ansvar för att vårda och ta vidare allt som tidigare generationer av handlare och ICA-tjänstemän byggt upp med hjälp av hårt arbete, mod och visioner. 

Transparens och konkurrens

ICA Gruppen är börsnoterat (Nasdaq Stockholm, Large Cap) vilket ger bolaget ett externt och spritt ägande. Det borgar för transparens och konkurrens samt ger tillgång till riskkapital. Närvaron på börsen skapar också möjligheter för många att ta del av ett framgångsrikt och långsiktigt bolag. 

Dagligvarubranschen är i ständig utveckling och förändring varför vi uppdaterar vår ägarplan för ICA Gruppen varje år. Att just vi, som medlemsorganisation med branschkunskap och närhet till den dagliga verksamheten, är majoritetsägare av ICA Gruppen tror vi är ytterligare en garant för ICAs fortsatta framgång. Självklart finns det, och kommer att finnas, utmaningar längs vägen framåt. Men med en framgångsrik historia i ryggen, en stabil ekonomisk plattform att stå på och en långsiktig plan, känner vi trygghet inför framtiden. 

ICA-handlarnas Förbund har en stabil ekonomisk beredskap för att kunna skjuta till eventuellt kapital och vara en ansvarsfull ägare. 

Ägarstyrning 

ICA-handlarnas Förbunds ägarstyrningsmodell bygger på en strukturerad process för att skapa långsiktig värdetillväxt i våra innehav. 

Majoritetsägandet i ICA Gruppen ger oss möjlighet att ha en aktiv ägarroll i samspel med styrelse och bolagsledning.

Arbetet bygger på att skapa god kännedom och kunskap om dagligvarumarknaden samt ICAs olika verksamheter. Kunskapen ligger som grund för att driva strategiska frågor som rör ICA Gruppens långsiktiga inriktning. Utifrån denna upprättas en ägarplan, som innehåller långsiktiga såväl som kortsiktiga prioriterade fokusområden. 

Vårt mål är att skapa värde genom aktivt ägande, vilket bland annat utövas genom vårt engagemang vid beredning av förslag till styrelseledamöter. Vi lägger därför stor vikt vid valberedningens arbete. I valberedningen har vi en stark representation och för oss är det viktigt med en väl sammansatt styrelse med rätt kompetens utifrån bolagets utmaningar och behov. 

ICA Gruppens styrelse består av personer med en god blandning av erfarenheter med relevant bransch- och operativ kunskap samt förståelse för ICA-idén med fria handlare i samverkan. Ett aktivt styrelsearbete är en viktig förutsättning för bolagets utveckling. Flera av styrelseledamöterna i ICA Gruppen har koppling till ICA-handlarnas Förbund. På det sättet säkerställer vi att Förbundets ägarstyrning får genomslag även i styrelsen. 

För ICA-handlarnas Förbund är det viktigt att ha en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och bolagsledning. Ägarna ansvarar för ägarrelaterade frågor såsom ägarplanen och att skapa en fungerande dialog mellan ägare, styrelse och bolagsledning. Styrelsen utser Vd, godkänner strategin och större investeringar, samt följer upp företagets utveckling, medan Vd är ansvarig för genomförandet av strategin och den dagliga operationella verksamheten tillsammans med bolagsledningen. 

Vårt mål är att skapa värde genom aktivt ägande

Kapitalförvaltning 

ICA-handlarnas Förbund har ett kapital som växer genom löpande förvaltning och utdelningsberättigade aktier i ICA Gruppen. I första hand är kapitalet till för att säkra majoritetsägandet i ICA Gruppen och för att kunna vara en stark och ansvarsfull huvudägare. 

Ett betryggande kapital ger oss förutsättningar att fatta långsiktiga beslut för ICAs framtid. Det ger även en stabil ekonomisk beredskap för att göra nödvändiga investeringar samt kunna skjuta till eventuellt kapital och vara en ansvarsfull ägare i ICA Gruppen. 

Vi förvaltar aktivt vårt kapital och investerar i tillgångsslagen räntor, företagskrediter, hedgefonder, aktier och fastighetsaktier. Den gemensamma nämnaren för alla placeringar är långsiktighet och förvaltningen avser att skapa en god riskjusterad avkastning över tid.  

Vid utgången av 2020 uppgick det förvaltade kapitalet till 9,2 mdkr och senaste 5 åren har den genomsnittliga årliga avkastningen uppgått till 9,0% per år.  

ICA-handlarnas Förbund är en ideell förening och kan därmed inte dela ut pengar direkt till medlemmarna, men kan göra satsningar till nytta för medlemmarna och som stärker deras, och därmed hela ICAs, konkurrenskraft.  

Som medlemsorganisation använder vi vårt kapital för att satsa resurser på löpande medlemsservice, utveckling av befintliga och potentiella ICA-handlare, affärs- och branschanalyser, kommunikation,  opinionsbildning samt samhällsengagemang. Vi satsar också på olika aktiviteter för att stärka handeln som bransch.