Vår ambition är att ICA ska fortsätta utvecklas i en positiv riktning och vi arbetar kontinuerligt för att både ICA Gruppen och ICA-butikerna ska öka sin konkurrenskraft samt främjas av en stark, långsiktig och stabil tillväxt. 

Om ICA Gruppen

ICA Gruppen är ett av Nordens största detaljhandelsbolag. Bolaget sysselsätter närmare 22 000 personer i Sverige och i Baltikum. Dessutom sysselsätter ICA-handlarna i Sverige ytterligare drygt 50 000 medarbetare i sina butiker. Detta skapar en stor stolthet.

Går det bra för ICA-butikerna går det också bra för ICA Gruppen. En god försäljningsutveckling och lönsamhet i butik ger royalty och vinstdelning till ICA Gruppen utöver bland annat vinstmarginalerna i varuförsörjningen. Detta skapar lönsamhet för ICA Gruppen och därmed en långsiktigt hållbar affär.  Dagligvaruhandel är - och ska alltid vara - ICA Gruppens kärnaffär. Alla verksamheter som finns inom ICA Gruppen ska leverera planer som stärker kärnverksamheten.   

Ett långsiktigt ägande

Förbundet kommer aldrig lämna sitt ägande av ICA Gruppen. Därför tar vi stort ansvar och verkar för beslut som ska ge bästa effekt för ICA-systemet på lång sikt. Långsiktighet genomsyrar vår ägarstyrningsmodell. Vi har ett ständigt 100-årsperspektiv som börjar om på nytt varje dag. Den långsiktiga synen handlar också om att sträva efter ständiga förbättringar på kortare sikt. ICA ska alltid bli bättre och ge våra konsumenter och samhället mer.

Går det bra i ICA-butikerna går det också bra för ICA Gruppen

Ägarstyrning 

ICA-handlarnas Förbunds ägarstyrningsmodell bygger på en strukturerad process för att skapa långsiktig värdetillväxt, där ägandet i ICA Gruppen ger oss möjlighet att ha en aktiv ägarroll i samspel med styrelse och bolagsledning.

Arbetet bygger på att skapa god kännedom och kunskap om dagligvarumarknaden samt ICAs olika verksamheter. Kunskapen ligger som grund för att driva strategiska frågor som rör ICA Gruppens långsiktiga inriktning. Utifrån denna upprättas ägardirektiv, som innehåller långsiktiga såväl som kortsiktiga prioriterade fokusområden. 

Vårt mål är att skapa värde genom aktivt ägande, vilket bland annat utövas genom vårt engagemang vid beredning av förslag till styrelseledamöter. Vi lägger därför stor vikt vid valberedningens arbete. I valberedningen har vi en stark representation och för oss är det viktigt med en väl sammansatt styrelse med rätt kompetens utifrån bolagets utmaningar och behov. 

ICA Gruppens styrelse består av erfarna personer med relevant bransch- och operativ kunskap samt förståelse för ICA-idén, fria handlare i samverkan. Ett aktivt styrelsearbete är en viktig förutsättning för bolagets utveckling. Flera av styrelseledamöterna i ICA Gruppen har koppling till ICA-handlarnas Förbund. På det sättet säkerställer vi att Förbundets ägarstyrning får genomslag även i styrelsen. 

Ett betryggande kapital ger oss förutsättningar att fatta långsiktiga beslut för ICAs framtid.

Kapitalförvaltning 

ICA-handlarnas Förbund har ett kapital som i första hand är till för att säkra vårt långsiktiga ägande i ICA Gruppen och för att kunna vara en stark och ansvarsfull huvudägare.

Ett betryggande kapital ger oss förutsättningar att fatta långsiktiga beslut för ICAs framtid. Det ger även en stabil ekonomisk beredskap för att göra nödvändiga investeringar.

Vi förvaltar och investerar aktivt vårt kapital. Förvaltningen karaktäriseras av diversifiering och den gemensamma nämnaren för alla placeringar är långsiktighet. Målet är att portföljen ska skapa en god riskjusterad avkastning över tid.