Som grund till ICA-handlarnas hållbarhetsarbete finns ett gemensamt antaget policydokument - ICAs Goda Affärer för butik. Det antogs på ICA-handlarnas Förbundsstämma 2008 och är kopplat till stadgan för ICA-handlarnas Förbund. Policyn klargör bland annat att ICA-handlaren ska ”använda och vårda ICA-varumärket enligt gemensamma beslut.”

ICAs Goda Affärer för butik

  • ICA ska drivas med lönsamhet och god etik
  • ICA ska lyssna på kunderna och utgå från deras behov
  • ICA ska värna om mångfald och utveckling hos medarbetarna
  • ICA ska ha en öppen dialog internt och med omvärlden
  • ICA ska säkerställa kvalitet och trygga produkter
  • ICA ska främja hälsa och goda matvanor
  • ICA ska verka för en god miljö med hållbar utveckling

ICA ska säkerställa kvalitet och trygga produkter

Till hjälp i arbetet stöttas ICA-handlaren av ICA-systemet, bland annat av Hållbarhetscoacher som följer upp kvalitets- och miljöarbetet i butik. Det finns även stöd i form av webbutbildningar, checklistor, självdeklarationer för egna inköp, modern teknik med mera. Hållbarhetsfrågorna är också en punkt på agendan i många olika internutbildningar inom ICA.

Många ICA-handlare väljer även att både kvalitets- och miljöcertifiera sin butiksdrift med hjälp av externa parter. Den vanligaste kvalitetscertifieringen är Svensk Standard för Livsmedelshantering i butik och inom miljö är Svanen och Krav två vanliga alternativ.

ICA har även ett eget, aktivt miljöprogram som stöttar handlarens arbete med miljö i butiken; Miljösmart butik.