ICA-handlaren äger och driver själv sin butik, medan rätten till varumärket och butiksläget regleras via avtal med ICA Sverige AB.

Rekrytering av nya handlare till lediga ICA-butiker sker till stor del internt inom ICA. Det finns en lång tradition inom ICA att befintliga handlare satsar på- och utvecklar medarbetare till att gå vidare till ett eget handlarskap.

För att skapa förutsättningar för en stark rekryteringsbas finns en omfattande utbildningsverksamhet inom ICA med en så kallad utbildningstrappa som förbereder medarbetare i butik och inom koncernen för ett möjligt framtida handlarskap. 

Viktiga meriter 

ICA har fastställt och formulerat ett antal grundkriterier som ska vara uppfyllda för att man ska ges möjlighet att driva en ICA-butik. En gedigen butiks- och branscherfarenhet är givet meriterande, men teoretiska kunskaper såväl som praktisk erfarenhet inom företagsekonomi, marknadsföring och ledarskap väger tungt.

I en dagligvaruverksamhet som säljer livsmedel bör också intresset för mat och måltider vara stort.

Ju större butik och organisation, desto högre är kraven på utbildning och erfarenhet inom ledarskap och företagande. 

Entreprenörskap och en stark tro på ICA-idén och ICAs värderingar är högt värderade egenskaper.

Rätt person på rätt plats 

En ICA-handlare rekryteras inte utifrån tillgång till eget ekonomiskt kapital. ICAs process för tillsättning av handlare bygger enbart på att den slutgiltiga kandidaten ska vara den som bedöms ha bäst förutsättningar att stärka butiken genom att utveckla ett kunderbjudande för en långsiktig och hållbar lönsamhet.

Rekryterings- och beslutsprocessen samordnas mellan flera olika funktioner inom ICA varav medlemskapet i ICA-handlarnas Förbund är en slutgiltig del.