0%

Dagens bild

Ägarstyrning

ICA-handlarnas Förbunds ägarstyrningsmodell bygger på en strukturerad process för att skapa långsiktig värdetillväxt i våra innehav.

ICA-handlarnas Förbunds inflytande i ICA Gruppen bygger på ett majoritetsägande. Detta ger oss möjlighet att ha en aktiv ägarroll i samspel med styrelse och bolagsledning. Ett långsiktigt förhållningssätt är för oss en grundläggande förutsättning i arbetet med vår ägarstyrning.

Arbetet utgår från ett övergripande ägarperspektiv och bygger på att skapa en god kännedom och kunskap om dagligvarumarknaden samt ICAs verksamheter. Kunskapen ligger som grund för att driva strategiska frågor som rör ICA Gruppens långsiktiga inriktning. Utifrån den upprättas en ägarplan, som innehåller långsiktiga såväl som kortsiktiga prioriterade fokusområden.

Vårt mål är att skapa värde genom aktivt ägande, vilket bl.a. utövas genom vårt engagemang vid beredning av förslag till styrelseledamöter. Vi lägger därför stor vikt vid valberedningens arbete. I valberedningen har vi en stark representation och för oss är det viktigt med en väl sammansatt styrelse med rätt kompetens utifrån bolagets utmaningar och behov.

ICA Gruppens styrelse består av personer med en god blandning av erfarenheter med relevant bransch- och operativ kunskap samt förståelse för ICA-idén med fria handlare i samverkan. Ett aktivt styrelsearbete är en viktig förutsättning för bolagets utveckling. Flera av styreledamöterna i ICA Gruppen har en stark koppling till ICA-handlarnas Förbund. På det sättet säkerställer vi att Förbundets ägarstyrning får genomslag även i styrelsen.

För ICA-handlarnas Förbund är det viktigt att ha en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och bolagsledning. Ägarna ansvarar för ägarrelaterade frågor såsom ägarplanen och att skapa en fungerande dialog mellan ägare, styrelse och bolagsledning. Styrelsen utser vd, godkänner strategin och större investeringar, samt följer upp företagets utveckling, medan vd är ansvarig för genomförandet av strategin och för den dagliga operationella verksamheten tillsammans med bolagsledningen.

20 augusti 2018