0%

Dagens bild

Ägarplan ICA Gruppen

ICA-handlarnas Förbund är en engagerad, ansvarsfull och långsiktig ägare i ICA Gruppen. Vår ambition är att driva ICA Gruppens utvecklingen i en fortsatt positiv riktning och vi arbetar kontinuerligt för att ICA Gruppen, aktieägarna och ICA-butikerna ska främjas av en stark, långsiktig och stabil tillväxt.

Vårt grunduppdrag är att bevara, förvalta och utveckla det fundament som lagt grunden till ICAs framgångsrika resa i 100 år. Det kallar vi för ICA-idén. Det självständiga, och lokala, entreprenörskapet i kombination med stordriftsfördelar har visat sig fungera mycket bra. 

Ägarplanen utvärderas och diskuteras årligen av ledningen i ICA-handlarnas Förbund och styrelsen i ICA-handlarnas Förbund med mål att alltid ha rätt prioriterade områden för ägarstyrning och plan. Planen för ICA Gruppen innehåller följande huvudmål.

Verka för ett starkt ICA Gruppen
ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med en tydlig strategi för lönsam tillväxt. Som majoritetsägare står ICA-handlarnas Förbund bakom bolagets finansiella och kvalitativa mål. Dessa ska säkerställa att ICA Gruppen skapar värde för aktieägarna och säkerställer den långsiktiga inriktningen utifrån marknadsförutsättningarna. Styrelsen för ICA Gruppen har fastställt följande långsiktiga finansiella mål för koncernen:

Prioriterade områden 2018-2019:

  • ICA ska vara ledande på varuförsörjning och daglig drift för att stärka konkurrenskraften.
  • ICA ska öka digitaliseringen i alla led.
  • För att bättre möta förändrade kundbehov och preferenser ska ICA-handlarnas Förbund verka för att mångfald- och hållbarhetsfrågor prioriteras inom ICA Gruppen.
  • ICA ska vara ledande inom hållbarhets- och kvalitetsfrågor
  • Verka för ökad tillväxt på den svenska marknaden genom ökad etableringstakt av butiker, utveckling av sortimentet och bli marknadsledande inom onlineförsäljning av mat.
  • Utveckla verksamheterna ICA Banken, Apotek Hjärtat och ICA Fastigheter i syfte att förbättra den totala affären och stärka kärnverksamheten dagligvaror.


Säkerställa ett långsiktigt majoritetsägande i ICA Gruppen
Ett tydligt majoritetsägande skapar trygghet för ICA Gruppen att ta långsiktiga beslut som gynnar bolaget, aktieägarna och ICA-butikerna. ICA-handlarnas Förbunds uppdrag är att skapa finansiella möjligheter för att bibehålla ett majoritetsägande i ICA Gruppen.

Säkerställa ICA-idéns utveckling
ICA-idén utgör grunden för ICAs struktur och affärsmodell. ICA-handlarnas Förbund ska verka för att ICA-idén och dess kultur genomsyrar hela ICA Gruppen och tillse att ICA Gruppen och ICA-butikerna ges förutsättningar för att med lönsamhet kunna utvecklas.

21 augusti 2018