0%

Dagens bild

Ägarplan ICA Gruppen

ICA-handlarnas Förbund är en engagerad, ansvarsfull och långsiktig ägare i ICA Gruppen. Vår ambition är att driva ICA Gruppens utvecklingen i en fortsatt positiv riktning och vi arbetar kontinuerligt för att ICA Gruppen, aktieägarna och ICA-butikerna ska främjas av en stark, långsiktig och stabil tillväxt.

Vårt grunduppdrag är att bevara, förvalta och utveckla det fundament som lagt grunden till ICAs framgångsrika resa i 100 år. Det kallar vi för ICA-idén. Det självständiga, och lokala, entreprenörskapet i kombination med stordriftsfördelar har visat sig fungera mycket bra. 

Ägarplanen för ICA Gruppen utvärderas och diskuteras årligen av ledningen i ICA-handlarnas Förbund och styrelsen i ICA-handlarnas Förbund med mål att alltid ha rätt prioriterade områden för ägarstyrning och plan. Planen för ICA Gruppen innehåller följande huvudmål.

Säkerställa ICA-idéns utveckling och fortlevnad
ICA-idén utgör grunden för ICAs struktur och affärsmodell. ICA-handlarnas Förbund ska verka för att ICA-idén, och dess kultur, genomsyrar hela ICA Gruppen och tillse att ICA Gruppen och ICA-butikerna ges förutsättningar för att kunna utvecklas med lönsamhet.

Säkerställa ett konkurrenskraftigt ICA Gruppen med tillväxt för kärnverksamheten i fokus
ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med en tydlig strategi för lönsam tillväxt. Som majoritetsägare står ICA-handlarnas Förbund bakom bolagets finansiella och kvalitativa mål. Dessa ska säkerställa att ICA Gruppen skapar värde för aktieägarna och säkerställer den långsiktiga inriktningen utifrån marknadsförutsättningarna. Styrelsen för ICA Gruppen har fastställt följande långsiktiga finansiella mål för koncernen. 

Verka för ICA Gruppens akties attraktivitet och värdeutveckling
ICA-handlarnas Förbunds uppdrag är att skapa finansiella möjligheter för att bibehålla ett majoritetsägande i ICA Gruppen. Ett tydligt majoritetsägande skapar trygghet för ICA Gruppen att ta långsiktiga beslut som gynnar bolaget, aktieägarna och ICA-butikerna. 

I tillägg innehåller ägarplanen för ICA Gruppen ett antal prioriterade strategiska frågor för de kommande åren.

Prioriterade områden 2020-2021:

  • Öka användningen av kunddata och digitala verktyg för att driva tillväxt
  • Öka digitaliseringen i alla led och effektivisera processer för att skapa en god kostnadsstruktur i såväl kontor, lager som butik.
  • Prioritera mångfald- och hållbarhetsfrågor för att möta förändrade kundbehov och preferenser.
  • Vara ledande inom hållbarhets- och kvalitetsfrågor.
  • Verka för ökad tillväxt på den svenska marknaden genom fortsatt etablering av nya butiker, utveckling av befintliga handelsplatsers sortimentet, samt stärka marknadspositionen inom online-försäljning av mat.
  • Utveckla verksamheterna ICA Banken, Apotek Hjärtat och ICA Fastigheter i syfte att bidra till tillväxt för kärnverksamheten dagligvaror och förbättra den totala affären.
1 juni 2020