0%

Dagens bild

ICA-handlarnas hållbarhetsarbete

ICA-handlarens hållbarhetsarbete består både av att ta sitt ansvar som arbetsgivare, sköta butiksdriften på ett hållbart sätt samt ansvar för en lönsam och stabil ekonomi i sitt butiksföretag.

Som grund till ICA-handlarnas hållbarhetsarbete finns ett gemensamt antaget policydokument - ICAs Goda Affärer för butik. Det antogs på ICA-handlarnas Förbundsstämma 2008 och är kopplad till stadgan för ICA-handlarnas Förbund. Den klargör bland annat att ICA-handlaren ska ”använda och vårda ICA-varumärket enligt gemensamma beslut.”

ICAs Goda Affärer för butik

  • ICA ska drivas med lönsamhet och god etik
  • ICA ska lyssna på kunderna och utgå från deras behov
  • ICA ska värna om mångfald och utveckling hos medarbetarna
  • ICA ska ha en öppen dialog internt och med omvärlden
  • ICA ska säkerställa kvalitet och trygga produkter
  • ICA ska främja hälsa och goda matvanor
  • ICA ska verka för en god miljö med hållbar utveckling

 

Till hjälp i arbetet stöttas ICA-handlaren av ICA-systemet, bland annat av coacher som följer upp kvalitets- och miljöarbetet i butik. Det finns även stöd i form av webbutbildningar, checklistor, självdeklarationer för egna inköp samt modern teknik. Hållbarhetsfrågorna är en punkt på agendan i många interna utbildningar inom ICA.

Många ICA-handlare väljer även att både kvalitets- och miljöcertifiera sina butiksdrifter av externa parter. Den vanligaste kvalitetscertifieringen är Svensk standard för livsmedelshantering i butik och inom miljö är Svanen och Krav två vanliga alternativ.

ICA har också ett eget miljöprogram som stöttar handlarens arbete med miljö i butiken, ICA-handlare för miljön.