0%

Dagens bild

Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på ICA-handlarnas Förbund att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Personuppgifter är all inform­ation som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behand­lingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

På de här sidorna beskriver vi hur och varför ICA-handlarnas Förbund behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Behandling av personuppgifter för ICA-handlare »

Behandling av personuppgifter för deltagare »

Behandling av personuppgifter för leverantörer »

Behandling av personuppgifter för uppdragstagare »

Behandling av personuppgifter för arbetssökande »

Behandling av personuppgifter för referensperson »

Behandling av personuppgifter för användare »

Behandling av personuppgifter för mottagare »

Hantering av personuppgifter inom ICA-handlarnas Förbund

ICA-handlarnas Förbund är en ideell förening och medlemsorganisation, som också äger servicebola­get ICA-handlarnas Förbund AB. I följande beskrivning används benämningen ”ICA-handlarnas Förbund” eller ”Förbundet” och då avses båda om inget annat anges.

ICA-handlarnas Förbund och ICA-handlarnas Förbund AB har ett gemensamt ansvar för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt sätt och har därför sinsemellan ingått ett arrangemang för skydd av personuppgifter.

Inom ICA-handlarnas Förbunds koncern ingår ett antal övriga bolag. ICA-handlarnas Förbund hanterar även vissa stiftelser. Om du har en relation till något av dessa bolag eller stiftelser behöver de behandla dina personuppgifter.

Koncernen består av bland annat följande bolag som kan hantera dina uppgifter:

 • ICA-bolag:
  • ICA Gruppen som är moderbolag i ICA-koncernen. ICA-handlarnas Förbund är majoritetsägare.
  • ICA Sverige som driver dagligvaruhandel
  • ICA Fastigheter som är ett fastighetsbolag inom detaljhandel
  • ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster
  • ICA Försäkring som erbjuder försäkringar
 • Hakon Media som publicerar tidskrifter, bland annat Icanyheter
 • Retail Finance som erbjuder leasingtjänster inom detalj- & dagligvaruhandel

Följande stiftelser kan hantera dina uppgifter:

 • Hakon Swenson-stiftelsen som stödjer forskning, utbildning och entreprenörskap inom kon­sument- och handelsområdet
 • ICA-stiftelsen som stödjer organisationer som arbetar med olika samhällsengagemang

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns dataöverföringsavtal på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör. Vänligen kontakta oss om du vill ha närmare information om vilka skyddsåtgärder vi vidtar.

Uppdatering om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna fram­går.

Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på icahandlarna.se.

Information om aktuella uppdateringar hittar du här.

Dataskyddstexterna uppdaterades 2019-06-27

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som Förbundet har sparade. Du har bland annat rätt att hämta hem ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade.

För att kunna uppfylla dina rättigheter måste Förbundet behandla dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens hemsida.

Kontakta oss på dataskydd@icahandlarna.se om du vill utnyttja dina rättigheter.

Hur kan jag hantera mina personuppgifter? 

Du har rätt att:

Få tillgång till dina personuppgifter
Det är viktigt för oss att vara öppna och transparenta med vilken information vi har om dig.

Du kan få tillgång till dina uppgifter genom att beställa ett utdrag med de personuppgifter om dig som vi har registrerade hos oss.

Begära rättelse av personuppgifter
Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att be¬gära att uppgiften rättas eller kompletteras.

Ge och ta tillbaka ditt samtycke
I vissa fall kan vi komma att be om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Du har då rätten att när som helst ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt behandling.

Avsäga dig direktreklam
Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick från våra samarbetspartners, både digitala och i pappersfor¬mat. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i utskicket eller kontakta oss på dataskydd@icahandlarna.se .

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse
I vissa fall har vi gjort bedömningen att vårt behov av att vi behandlar dina personuppgifter är så starkt att vi har ett så kallat berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig vår bedömning om berättigat in¬tresse.

Radera uppgifter
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det t.ex. inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna eller om du har avsagt dig direktreklam. Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.

Begränsa behandling av uppgifter
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du t.ex. inte anser att de är korrekta eller om du vill motsätta dig vårt berättigade intresse att utföra en behandling. Det kan dock inne¬bära att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behand¬lingen begränsas.

Flytta din data (dataportabilitet)
Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast vissa av de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss, t.ex. om du har lämnat din e-postadress i samband med registrering för ett utskick. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.

KONTAKTA OSS
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Om du inte är nöjd med det svar du får har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen). 

ICA-handlarnas Förbunds dataskyddsombud går att nås på postadressen nedan genom att märka kuveret med "Dataskyddsombudet/DPO" eller genom att maila till dataskydd@icahandlarna.se.

ICA-handlarnas Förbund
Box 3032
169 03 Solna

25 maj 2018