0%

Dagens bild

Extra ICA-stämma 1962. Vid stämman antogs nya stadgar för ICA-förbundet, bl a om ett gemensamt ICA-märke för alla anslutna bolag. Handlare tar en paus.
Extra ICA-stämma 1962. Vid stämman antogs nya stadgar för ICA-förbundet, bl a om ett gemensamt ICA-märke för alla anslutna bolag. Handlare tar en paus.

Stadgar

Ett första beslut om dessa stadgar antogs med ett första beslut vid ordinarie förbundsstämma den 10 maj 2017, och ett andra beslut på ordinarie förbundsstämma den 17 maj 2018.

Ladda ner:

Här hittar du stadgan i utskriftsformat (pdf)

§ 1 Föreningens namn och ändamål

Föreningens namn är ICA-handlarnas Förbund (”Förbundet”). Förbundet är en ideell förening och rikstäckande medlems- organisation för Sveriges ICA-handlare. Samtliga ICA-handlare ska vara medlemmar i Förbundet.

Förbundet har till ändamål att bevara, utveckla och stärka ICA-idén genom att verka för medlemmarnas möjligheter att äga och driva sina butiker med lönsamhet, konkurrenskraft, trygghet och högt kundförtroende samt att även i övrigt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.

§ 2 Verksamhet

För att fullgöra det i § 1 angivna ändamålet ska Förbundet bl.a.

1. vara en aktiv och engagerad medlemsföreträdare som ger medlemmarna god service
2. vara en ansvarsfull och långsiktig majoritetsägare och därmed direkt eller indirekt äga mer än 50 % av såväl aktiekapital som röster i ICA Gruppen AB (”ICA Gruppen”)
3. i sin roll som ansvarsfull ägare av ICA Gruppen verka för att bevara, utveckla och stärka ICA-idén inom ICA Gruppen
4. öka kunskapen och förståelsen för ICA-idén och ICA-handlarnas betydelse i samhället samt driva frågor som ger medlemmarna de bästa möjligheterna att verka och växa
5. tillse att goda kontakter och relationer mellan medlem och ICA skapas och bevaras
6. verka för att ICA-verksamheten drivs i enlighet med ICA-idén
7. verka för att nya medlemmar rekryteras
8. verka för en positiv samhällsutveckling som bedöms vara till nytta för medlemmarna och ICA-idén.

Verksamheten kan bedrivas i dotterbolag

§ 3 Förbundets organisation

Förbundet är indelat i regioner och distrikt (§ 7) med särskilda styrelser (§ 8). Regions- och distriktsgränser fastställs av förbundsstyrelsen. Varje region har en eller flera områdeschefer. Medlem utövar sitt medlemskap i Förbundet i och genom det distrikt hon eller han tillhör.

Förbundsstämman (§ 10) är Förbundets högst beslutande enhet och förbundsstyrelsen (§ 11) är Förbundets förvaltande och verkställande enhet.

Till stöd för Förbundets löpande verksamhet har Förbundet kontor med anställda tjänstemän under ledning av en verkställande direktör.

Det finns även en ansvarsnämnd (§ 13) i vilken ansvarsärenden prövas.

§ 4 Medlemskap

Allmänt

Medlemskapet i Förbundet är personligt och kopplat till den eller de butiker som varit föremål för bedömning vid ansökan om medlemskap.

Medlem ska inneha en betydande ägar- och röstandel direkt eller indirekt i butiksbolaget. Detta innehav kan uppnås stegvis.

Ansökan och förutsättningar för medlemskap
Blivande ICA-handlare och ICA-handlare som ska byta butik ska ansöka om medlemskap i Förbundet. Ansökan om medlemskap ska ställas till styrelsen för det distrikt där den sökanden kommer att vara verksam. Distriktsstyrelsen beslutar om medlemskap. Beslutet kan överklagas till förbundsstyrelsen.

Medlemskap kan beviljas den som

1. har god kunskap om ICA-idén och är väl insatt i ICA-verksamhetens arbetssätt och samverkansformer
2. förbinder sig att, inom 12 månader från medlemskapets beviljande, inneha ägarandel i och driva en välskött butik med dagligvaror som väsentligt inslag i sortimentet
3. förbinder sig att följa dessa stadgar och förbundsstyrelsens regler och beslut
4. har dokumenterat goda teoretiska och praktiska kunskaper om detaljhandel med dagligvaror i enlighet med den butikspolicy som förbundsstyrelsen beslutar
5. har ordnad ekonomi och är en redbar person.

Kompanjonskap
Butiken kan drivas tillsammans med kompanjon. Kompanjoner ansöker och registreras var för sig som medlem i Förbundet. Samtliga kompanjoner ska uppfylla förutsättningarna för medlemskap enligt dessa stadgar. Vid utövande av rösträtt har kompanjoner tillsammans en röst.

§ 5 Medlemsansvar

Medlem ska ha god kännedom om aktuella förhållanden i Förbundet och dess verksamhet. För att uppnå detta bör medlem bl.a. årligen medverka vid minst ett av Förbundets anordnade möten för medlemmar.

Medlem ska vidare under sitt medlemskap

1. uppfylla förutsättningarna för medlemskap i § 4 ovan
2. driva sin butik och utöva sitt medlemskap med klar insikt om att konkurrens råder mellan enskilda butiker
3. följa den butikspolicy som förbundsstyrelsen beslutar
4. använda och vårda ICAs varumärke
5. upprätthålla och utveckla sin yrkeskompetens i enlighet med de riktlinjer som förbundsstyrelsen utfärdar
6. ansvara för att butiksbolaget årligen betalar de avgifter till Förbundet som förbundsstämman beslutar.

§ 6 Medlemskapets upphörande

Medlemskapet upphör när den butik som medlemskapet är grundat på upphör eller byter ägare. Medlem som i annat fall önskar avsluta sitt medlemskap ska anmäla detta till Förbundet.

Ansvarsnämnden kan pröva om medlem följer villkoren för medlemskap och kan besluta om att medlem utesluts, se § 13 nedan.

Medlem som avslutar sitt medlemskap eller utesluts ur Förbundet ska, inom tid som Förbundet anvisar, frånträda eventuella förtroendeuppdrag inom Förbundet.

§ 7 Distriktsmöte

Ordinarie distriktsmöte (årsmöte) i distriktet ska hållas årligen senast den sista april på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer.

Distriktsstyrelsen kallar till distriktsmöte. Kallelse till distriktsmöte ska innehålla de ärenden som ska förekomma på mötet och ske elek-troniskt senast fyra veckor före mötet. Samtidigt som kallelse sker ska distriktsstyrelsen genom annonsering i branschtidning upplysa om att kallelse har skett. I annonsen ska anges hur en medlem kan ta del av kallelsen.

Medlem som önskar få visst ärende behandlat på distriktsmötet ska anmäla detta genom skriftlig motion till styrelsens ordförande senast tre veckor före mötet.

Distriktsstyrelsen kan även kalla medlemmarna till extra distriktsmöte för information och samråd eller för särskilt beslut när styrelsen finner anledning därtill. Distriktsmöte ska utlysas för behandling av fråga om entledigande och val av styrelseledamot och styrelseordförande om minst en tiondel av distriktets medlemmar fordrar detta. På sådant distriktsmöte får beslut fattas endast i de ärenden som angetts i kallelsen.

På distriktsmöte har varje medlem en röst, kompanjoner har dock tillsammans en röst, se § 4. Beslut fattas med enkel majoritet bland de närvarande. Vid lika röstetal avgörs val samt fråga om ansvarfrihet genom lottning, om distriktsmötet inte före valet beslutar att en ny omröstning ska genomföras i händelse av lika röstetal. I andra frågor gäller den mening som mötets ordförande företräder.

På distriktets årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande och vice ordförande för distriktets årsmöte samt anmälan av ordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängd
3. val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
4. prövning om kallelse till distriktets årsmöte blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordning
6. distriktsstyrelsens berättelse samt redogörelse i övrigt för verksamheten
7. fastställande av antalet ledamöter i distriktets styrelse samt val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
8. val av valberedning till distriktet
9. val av regionens representanter till riksvalberedningen
10. beslut om att ge distriktsstyrelsen mandat att, utöver ledamöterna i distriktsstyrelsen, utse regionens övriga delegater till förbundsstämman
11. behandling av ärenden som förbundsstyrelsen hänskjutit till distriktsårsmötet
12. behandling av motioner som hänskjutits till distriktets årsmöte av distriktsstyrelsen eller inkommit från medlem
13. övriga frågor.

Protokoll från distriktets årsmöte ska tillställas Förbundets kontor.

§ 8 Distriktsstyrelse

Distriktsstyrelse ska bestå av lägst sex och högst tjugofyra ledamöter. Det totala antalet ledamöter i distriktsstyrelserna får dock inte överstiga tjugofyra ledamöter per region. Endast medlem kan väljas till ledamot i distriktsstyrelse. Mandatperioden avser tiden till dess nästa årsmöte i distriktet hållits.

Varje styrelseledamot har en röst. Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av dess ledamöter är närvarande på mötet. Som styrelsens beslut gäller den mening som får flest röster vid sammanträdet och vid lika röstetal gäller den mening som företräds av styrelsens ordförande.

Bland distriktsstyrelsens uppgifter ingår att

1. följa detaljhandelns utveckling inom distriktet
2. verka för stadgans praktiska tillämpning
3. verka för att gällande butikspolicy samt förbundsstyrelsens övriga utfärdade regler och beslut efterlevs
4. kalla medlemmarna till områdesträffar för information och samråd vid behov
5. kalla distriktets medlemmar till distriktets årsmöte
6. inom distriktsstyrelsen vid behov forma utskott och grupper vars uppgift och sammansättning beskrivs och fastställs vid distriktsmöten. Distriktsstyrelsen kan till dessa utskott och grupper tillsätta medlemmar utanför distriktsstyrelsen
7. eftersträva goda kontakter mellan medlemmarna samt med olika intresseorganisationer
8. vara remissinstans i strategiska frågor och samrådsorgan med skyndsam återkoppling till förbundsstyrelsen
9. initiera och driva frågor som gemensamt berör medlemmar samt informera medlemmarna och förbundsstyrelsen om beslut och förhållanden som bedöms vara av intresse
10. besluta om att bevilja medlemskap i Förbundet samt följa upp att medlem i enlighet med § 4 ovan inom 12 månader från medlemskapets beviljande innehar ägarandel i butiksbolaget
11. utöver ledamöterna i distriktsstyrelsen, utse övriga delegater till förbundsstämman
12. föreslå ledamöter till distriktets valberedning och riksvalberedningen
13. initiera och avge yttrande i ansvarsärenden.

Protokoll från sammanträde med distriktsstyrelse ska tillställas Förbundets kontor.

§ 9 Distriktets valberedning

I varje distrikt ska finnas en valberedning bestående av lägst fyra och högst sex ledamöter. Endast medlem kan väljas till ledamot i valberedningen. Ledamöterna föreslås av distriktsstyrelsen och utses av distriktets årsmöte. Mandatperioden avser tiden till dess nästa årsmöte i distriktet har hållits.

Valberedningen föreslår ledamöter till distriktets styrelse. Vid möte i valberedningen ska distriktsstyrelsens ordförande och områdeschefen delta med yttranderätt.

Valberedningens förslag på ledamöter till distriktets styrelse ska skickas ut tillsammans med kallelsen till det årsmöte i distriktet där valen ska ske.

§ 10 Förbundsstämman

Ordinarie förbundsstämma (årsstämma) ska hållas årligen senast sista juni på plats som förbundsstyrelsen bestämmer.

Förbundsstyrelsen kallar till förbundsstämma. Kallelse till förbunds-stämma ska innehålla de ärenden som ska förekomma på stämman och ska ske elektroniskt senast fyra veckor före stämman. Samtidigt som kallelse sker ska förbundsstyrelsen genom annonsering i branschtidning upplysa om att kallelse har skett. I annonsen ska anges hur en medlem kan ta del av kallelsen.

Medlem som önskar få visst ärende behandlat på årsstämman ska anmäla detta genom skriftlig motion till förbundsstyrelsens ordförande senast tre veckor före stämman.

Förbundsstyrelsen kallar till extra förbundsstämma när den anser anledning föreligga. Förbundsstämma ska utlysas för behandling av fråga om entledigande och val av styrelseledamot och styrelseordförande om minst en tiondel av röstberättigade medlemmar och ledamöter på förbundsstämman fordrar detta. På sådan stämma får beslut fattas endast i de ärenden som angetts i kallelsen.

På förbundsstämma har tjugofyra medlemmar per region, vilka utses av distriktsstyrelserna enligt § 8 punkt 11, samt ledamöterna i förbundsstyrelsen rösträtt. Röstberättigade medlemmar och ledamöter kallas delegater. Alla medlemmar är välkomna till förbundsstämma men deltar endast med yttranderätt.

Varje delegat har en röst. Med undantag för vad som stadgas i § 15 och § 16 gäller att beslut på förbundsstämma fattas med enkel majoritet bland de närvarande delegaterna. Vid lika röstetal avgörs val samt fråga om ansvarfrihet genom lottning, om förbunds- stämman inte före valet beslutar att en ny omröstning ska genomföras i händelse av lika röstetal. I övriga frågor gäller den mening som stämmans ordförande företräder.

På årsstämma i Förbundet ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande och vice ordförande vid förbundsstämman samt anmälan av ordförandens val av protokollförare
2. godkännande av röstlängd
3. val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
4. prövning om kallelsen till förbundsstämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordning
6. förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
7. revisionsberättelsen
8. fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut angående disposition av till stämmans förfogande stående medel
9. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter och verkställande direktören
10. fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen och revisorer
11. fastställande av arvoden till ledamöterna i förbundsstyrelsen och revisorer
12. val av ordförande och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
13. val av revisorer
14. fastställande av medlemsavgift och serviceavgift
15. fastställande av riksvalberedningens arbetsordning
16. behandling av ärenden som förbundsstyrelsen hänskjutit till förbundsstämman
17. behandling av motioner som inkommit från medlem, distriktsstyrelse eller distriktets årsmöte
18. övriga frågor

§ 11 Förbundsstyrelsen

Förbundstyrelsen ska bestå av lägst tio och högst tjugotvå ledamöter, varav minst 80 procent ska vara medlemmar i Förbundet.

För att väljas till ledamot av förbundsstyrelsen ska medlem vara eller ha varit ledamot av distriktsstyrelse. Mandatperioden avser tiden intill dess nästa årsstämma i Förbundet har hållits.

Varje styrelseledamot har en röst. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av dess ledamöter är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening som får flest röster vid sammanträdet och vid lika röstetal gäller den mening som företräds av styrelsens ordförande.

Bland förbundsstyrelsens uppgifter ingår att

1. utse verkställande direktör i Förbundet
2. utse firmatecknare
3. upprätta arbetsordning för förbundsstyrelsen
4. övervaka att Förbundets stadgar och förbundsstyrelsens regler och beslut efterlevs
5. verka för att den butikspolicy som förbundsstyrelsen beslutar efterlevs
6. utse tre ledamöter till ansvarsnämnden samt suppleanter för dem
7. senast två veckor före årsstämma i Förbundet tillställa Förbundets medlemmar en berättelse över Förbundets verksamhet och förvaltning
8. utse Förbundets representanter till lCA Gruppens valberedning
9. fatta beslut vid överklagan av medlemsärenden i distriktsstyrelserna
10. välja ombud som ska företräda Förbundet på årsstämma i ICA Gruppen
11. initiera ärenden i ansvarsnämnden.

Förbundsstyrelsen har rätt att handla på Förbundets vägnar i förhållande till tredje man och företräda Förbundet inför domstolar och myndigheter.

Förbundsstyrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 12 Riksvalberedningen

Riksvalberedningen ska bestå av två medlemmar per region och utgörs av ledamöter från distriktens valberedningar. Dessa föreslås av distriktsstyrelsen och utses av respektive distrikts årsmöte. Mandatperioden avser tiden mellan de två nästkommande ordinarie förbundsstämmorna.

Distriktsstyrelsens förslag på representanter till riksvalberedningen ska skickas ut tillsammans med kallelsen till det årsmöte i distriktet där valen ska ske.

Riksvalberedningen föreslår ledamöter och ordförande till förbundsstyrelsen. Verkställande direktör i Förbundet är sammankallande och ska delta på riksvalberedningens möten med yttranderätt.

För riksvalberedningen ska upprättas en arbetsordning som ska antas på förbundsstämman.

§ 13 Ansvarsnämnden

Ansvarsnämnden ska handlägga ansvarsärenden som rör medlems åtaganden som ICA-handlare och skyldigheter som medlem i Förbundet.

Ansvarsnämnden ska bestå av sex ledamöter och sex suppleanter. Förbundsstyrelsen respektive ICA Sverige AB ska utse tre ledamöter och suppleanter vardera. Ledamöterna och suppleanterna är valda för en mandatperiod om ett år från det datum då de utses.

Behöriga att initiera ärenden hos ansvarsnämnden är förbundsstämman, förbundsstyrelsen, Förbundets verkställande direktör, distriktstyrelserna, ICA Sverige AB samt ansvarsnämnden själv. Ansvarsnämnden ska ta upp initierat ärende för beredning om inte minst fem av ansvarsnämndens ledamöter anser att det är uppen-bart ogrundat.

Om ansvarsnämnden tar upp ett ärende för handläggning ska berörd medlem underrättas och ges tillfälle att yttra sigi ärendet. Yttrande från den distriktsstyrelse som medlemmen tillhör kan inhämtas om ansvarsnämnden finner detta nödvändigt. Efter beredning av ett ärende ska ansvarsnämnden fatta det beslut som minst fem ledamöter enats om. Beslutet ska motiveras skriftligt. Ansvarsnämnden ska informera förbundsstyrelsen om sitt beslut. Innebär beslutet att medlem ska uteslutas ska förbundsstyrelsen tillse att beslutet verkställs.

Ansvarsnämnden kan besluta att medlem som i väsentlig mån inte längre uppfyller förutsättningarna för medlemskap i Förbundet, eller de skyldigheter som medlemskapet medför, ska uteslutas. Medlem kan också uteslutas om denne handlat i strid mot beslut fattade av förbundsstyrelsen och därigenom i väsentlig mån har agerat i strid mot Förbundets ändamål och intressen. Vidare kan medlem uteslutas om denne i väsentlig mån har handlat i strid mot ICA-verksamhetens ändamål och intressen.

Om en medlems agerande kan betraktas som mindre allvarligt kan ansvarsnämnden meddela en varning. Vid förseelse kan ansvarsnämnden istället meddela en erinran. Ansvarsnämndens beslut om varning eller erinran kan förenas med villkor för fortsatt medlemskap i Förbundet.

§ 14 Räkenskapsår och revision

Förbundets räkenskapsår ska sammanfalla med kalenderår. Förbundets räkenskaper samt förbundsstyrelsens och verkställande direktörens skötsel av Förbundets angelägenheter ska granskas av en eller högst två auktoriserade revisorer. Revisor ska för varje räkenskapsår upprätta berättelse över sin granskning.

§ 15 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar ska för att vara giltigt fattas av två på varandra följande förbundsstämmor, varav en ordinarie. Mellan stämmorna ska förflyta minst sex veckor. Beslut ska vid båda stämmorna ha biträtts av en majoritet om tre/fjärdedelar av de närvarande röstberättigade för att bifallas.

Beslut som innebär ändring av denna § 15 eller § 16 ska fattas av två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor. Beslut ska vid båda stämmorna ha biträtts av en majoritet om minst nio/tiondelar av de närvarande röstberättigade för att bifallas.

§ 16 Upplösning av Förbundet

eslut som innebär eller leder till upplösning av Förbundet ska fattas av två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor. Beslut ska vid båda stämmorna ha biträtts av en majoritet om minst nio/tiondelar av de närvarande röstberättigade för att bifallas.

Om Förbundet upplöses ska dess kvarvarande tillgångar överföras till stiftelse, bolag eller annan organisation som förbundsstyrelsen bedömer lämplig för att fullfölja Förbundets ändamål, ICA-idén och ICA-verksamhetens långsiktiga fortlevnad.

§ 17 Tvister

Tvist som uppstår mellan Förbundet å ena sidan och medlem eller ledamot av förbundsstyrelsen å andra sidan ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt lagen om skiljeförfarande. Skiljeförfarandets säte ska vara i Stockholm. Svensk lag ska tillämpas på tvisten. Part ska hålla skiljeförfarandet och allt som därvid avhandlas konfidentiellt.