0%

Dagens bild

Extra ICA-stämma 1962. Vid stämman antogs nya stadgar för ICA-förbundet, bl a om ett gemensamt ICA-märke för alla anslutna bolag. Handlare tar en paus.
Extra ICA-stämma 1962. Vid stämman antogs nya stadgar för ICA-förbundet, bl a om ett gemensamt ICA-märke för alla anslutna bolag. Handlare tar en paus.

Stadgar

Ett första beslut om denna stadga togs vid ordinarie förbundsstämma i Älvsjö, Stockholm den 20 maj 2008 samt konfirmerades vid den extra årsstämman den 7 oktober 2008. Stadgarna är uppdaterade efter årsstämman 2015.

Ladda ner:

Här hittar du stadgan i utskriftsformat (pdf)

§ 1 Ändamål

ICA-handlarnas Förbund (nedan kallat Förbundet) är en riksorganisation för ICA-handlarna i Sverige. Dess uppgift är att stärka ICA-handlarnas möjligheter att äga och driva sina butiker med lönsamhet, konkurrenskraft och högt kundförtroende samt att även i övrigt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.

§ 2 ICA Förbundets organisation

Förbundet är en ideell förening, där varje medlem, här kallad ICA-handlare, har lika andel; dock gäller för kompanjoner att de tillsammans har en andel. Förbundet är geografiskt uppdelat i regioner, medlemsdistrikt (§ 6) med särskilda styrelser (§ 7) samt medlemsområden. Övriga organ inom Förbundet är förbundsstämman (§ 8), förbundsstyrelsen (§ 9), ansvarsnämnden (§ 11) och ett kansli till stöd för Förbundets löpande verksamhet under ledning av en verkställande direktör.

Förbundsstämman är Förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen är Förbundets högsta förvaltningsorgan.

Valberedning till förbundsstyrelsen utgörs av riksvalberedningen som består av två ICA-handlare per region. Dessa nomineras av och utses bland distriktens valberedningar till respektive distriktsårsmöten. Valet avser tiden till dess nästa ordinarie förbundsstämma hållits. Verkställande direktör i ICA-handlarnas Förbund är adjungerad och sammankallande i valberedningen. Verkställande direktör deltar inte i valberedningens beslut. Valberedningen skall även föreslå ordförande i förbundsstyrelsen.

Förbundet ska äga minst 51 % av såväl aktiekapital som röster i ICA Gruppen AB.

§ 3 Verksamhet

Förbundet skall sprida information om ICA-verksamheten och dess betydelse i samhället samt genom remissyttranden och på andra sätt ge medlemmarnas åsikter till känna i frågor inom deras intresseområde.

Förbundet skall verka för att medlemmarnas butiksnät underhålles och nya medlemmar rekryteras samt att finansiell medverkan lämnas till öppnandet av nya butiker, till förnyelse av äldre och vid överlåtelser.

Förbundet driver annan verksamhet, som bedöms vara till nytta för ICA-verksamheten och ligger inom dess intressesfär.

Förbundet skall verka för en effektiv varudistribution med bevarande av goda kontakter mellan butik och kundkrets och med hänsyn till de människor som arbetar för och inom ICA-verksamheten.

§ 4 Förutsättningar för medlemskap

Medlemskap i Förbundet är personligt. Det kan beviljas den som:

 1. förbinder sig att, inom 12 månader från medlemsskapets beviljande, äga och driva en välskött detaljhandelsrörelse, med dagligvaror som väsentligt inslag i butikens sortiment;
 2. har dokumenterat goda teoretiska och praktiska kunskaper om detaljhandel med dagligvaror i enlighet med ICAs goda affärer för butik samt övriga regler som förbundsstyrelsen utfärdar;
 3. har ordnad ekonomi och är en redbar person;
 4. är väl insatt i ICA-verksamhetens syften, arbetssätt och samverkansformer;
 5. förbinder sig att följa Förbundets stadgar och beslut.

Följande regler gäller beträffande medlemskap i de fall butiken drivs av kompanjoner:

 • kompanjon kan båda (eventuellt fler än två) tillsammans registreras som medlemmar i Förbundet;
 • samtliga kompanjoner skall uppfylla stadgans förutsättningar för medlemskap, bland annat innebärande en betydande ägarandel samt aktivt arbete i verksamheten;
 • vid utövande av rösträtt gäller att kompanjonerna endast har en röst tillsammans.

Ansökan om medlemskap skall ställas till styrelsen för det medlemsdistrikt inom vilket sökanden är eller ämnar vara verksam. Distriktsstyrelsen avgör ärendet, som kan överklagas till förbundsstyrelsen.

Medlemskapet avser den eller de butiker och det eller de butiksföretag som varit föremål för bedömning vid prövning av ansökan om medlemskap.

§ 5 Medlemskapets innehåll

För medlem gäller att hon/han med sitt företag

 1. håller sig informerad om aktuella förhållanden av vikt för ICA-verksamheten;
 2. driver sitt företag och utövar sitt medlemskap med klar insikt om att konkurrens råder mellan enskilda butiker;
 3. använder och vårdar ICA-varumärket med iakttagande av ICAs goda affärer för butik samt övriga regler som förbundsstyrelsen utfärdar;
 4. årligen betalar till Förbundet den avgift som förbundsstämman beslutar;
 5. upprätthåller och utvecklar sin yrkeskompetens i enlighet med de riktlinjer som förbundsstyrelsen utfärdar.

§ 6 Medlemsdistrikt

Förbundet är indelat i regioner och medlemsdistrikt vars gränser fastställs av förbundsstyrelsen.

ICA-handlaren utövar sitt medlemskap i Förbundet i och genom distriktet. På distriktsmöte har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet bland de närvarande. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och i andra frågor gäller den mening som mötets ordförande företräder.

Distriktsstyrelse skall kalla medlemmarna till distriktsmöte för information och samråd då styrelsen finner anledning därtill.

Årsmöte med distriktet skall hållas före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till distriktsmöte skall ske elektroniskt samt genom annons i branschtidning senast två veckor före mötet. Medlem som önskar få visst ärende behandlat på distriktsmöte skall anmäla detta till styrelsens ordförande senast en vecka före mötet.

Distriktsmöte för behandling av viss fråga skall också utlysas om minst en tiondel av medlemmarna fordrar detta. På sådant möte får beslut fattas endast i de ärenden som angivits i kallelsen. En valberedning om sex personer skall utses på årsmöte. Valet avser tiden till dess nästa distriktsårsmöte hållits. Distriktsstyrelsen, genom ordföranden och sittande valberedning, är ansvarig för att föreslå ledamöter till valberedningen. Distriktsstyrelsens ordförande och områdeschefen skall vara adjungerade till valberedningen.

Valberedningens förslag på ledamöter till distriktets styrelse, samt regionens representanter till riksvalberedningen skall utsändas till medlemmarna tillsammans med kallelsen till det årsmöte där valen skall ske.

Vid årsmöte skall förekomma:

 1. val av ordförande och vice ordförande för årsmötet samt två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll;
 2. fastställande av röstlängd;
 3. fråga om kallelse skett enligt stadgarna;
 4. distriktsstyrelsens berättelse samt redogörelse i övrigt för verksamheten;
 5. fastställande av antalet ledamöter i distriktets styrelse samt val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter;
 6. val av valberedning;
 7. val av regionens representanter till riksvalberedningen;
 8. ge distriktsstyrelsen mandat att utse delegater till stämma med Förbundet. Ledamöterna i distriktsstyrelsen är självskrivna.
 9. behandling av ärenden som förbundsstyrelsen hänskjutit till årsmötet;
 10. behandling av motioner från medlemmar samt ärenden som aktualiserats av distriktsstyrelsen.

§ 7 Distriktsstyrelse

Distriktsstyrelse skall bestå av lägst sex och högst tolv medlemmar. Valet avser tiden till dess nästa distriktsårsmöte hållits.

Bland distriktsstyrelsens uppgifter ingår att

 1. följa detaljhandelns utveckling inom distriktet;
 2. verka för stadgans praktiska tillämpning;
 3. kalla medlemmarna till områdesträffar för information och samråd vid behov;
 4. kalla distriktets medlemmar till årsmöte med distriktet;
 5. inom distriktsstyrelsen forma utskott vars uppgift och sammansättning beskrivs och fastställs vid distriktsmöten. Distriktsstyrelsen kan till sådant utskottsarbete även adjungera medlemmar utanför distriktsstyrelsen;
 6. eftersträva goda kontakter mellan medlemmarna samt med olika intresseorganisationer;
 7. vara remissinstans i strategiska frågor och samrådsorgan med snabb återkoppling till Förbundsstyrelsen;
 8. initiera och driva frågor som gemensamt berör medlemmar samt informera medlemmarna och förbundsstyrelsen om beslut och förhållanden som bedöms vara av intresse;
 9. besluta om att bevilja medlemskap i Förbundet, följa upp att medlem i enlighet med § 4 inom 12 månader från medlemskapets beviljande äger sin detaljhandelsrörelse samt initiera och avge yttrande i ansvarsärenden.

Protokoll från distriktsmöte och sammanträde med distriktsstyrelse skall tillställas Förbundets kansli.

§ 8 Förbundsstämma

Ordinarie förbundsstämma skall hållas varje år på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Förbundsstämman skall bestå av 24 ledamöter per region och ledamöterna i förbundsstyrelsen.

Kallelse till förbundsstämman skall ske elektroniskt samt genom annons i branschtidning senast fyra veckor före stämman.

Den som önskar få ärende behandlat på förbundsstämman, skall anmäla detta till förbundsstyrelsen senast tre veckor före stämman.

På förbundsstämma har varje ledamot en röst. Med undantag för vad som stadgas i § 13 gäller, att beslut på förbundsstämma fattas med enkel majoritet bland de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och i andra frågor gäller den mening som stämmans ordförande företräder.

Alla medlemmar är välkomna till Förbundsstämman, men deltar endast med yttranderätt.
Styrelsen kallar till extra förbundsstämma, då den anser anledning föreligga.

På ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. val av ordförande och vice ordförande för stämman samt två protokollsjusterare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll;
 2. fastställande av röstlängd;
 3. fråga om kallelse skett enligt stadgarna;
 4. styrelsens verksamhetsberättelse;
 5. revisorernas berättelse;
 6. fastställande av balansräkning för det räkenskapsår som gått till ända efter föregående ordinarie förbundsstämma samt beslut angående disposition av till stämmans förfogande stående medel;
 7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
 8. fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar;
 9. val av ordförande och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen; 
 10. fastställande av antal revisorer och val av dessa;
 11. fastställande av årsavgift.

Vidare skall förbundsstämman behandla de ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman liksom också motioner från medlemmar och medlemsdistrikt.

§ 9 Förbundsstyrelse

Förbundets styrelse skall bestå av minst tio och högst tjugotvå ledamöter, varav minst 80 procent ICA-handlare.

För att kunna väljas till ledamot av förbundsstyrelsen skall medlem vara eller ha varit ledamot av distriktsstyrelse. Den som under det kalenderår då valet sker uppnår 65 års ålder är ej valbar till förbundsstyrelsen.

Valet avser tiden intill dess nästa ordinarie förbundsstämma hållits.
Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm.

Varje ledamot av styrelsen äger en röst. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som får flest röster vid sammanträdet och vid lika röstetal den mening som företrädes av styrelsens ordförande.

Bland styrelsens uppgifter ingår att:

 1. utse verkställande direktör i Förbundet;
 2. utse firmatecknare;
 3. upprätta arbetsordning för förbundsstyrelsen;
 4. utfärda tolknings- och tillämpningsregler för ICA-stadgan;
 5. övervaka att Förbundets stadga efterlevs;
 6. utse tre ledamöter till ansvarsnämnden samt suppleanter för dem;
 7. senast två veckor före ordinarie förbundsstämma tillställa Förbundets medlemmar en berättelse över Förbundets verksamhet och förvaltning;
 8. föreslå ledamöter som representanter för förbundet i ICA Gruppen ABs styrelse och utse ledamot eller ledamöter som skall delta i valberedningen i ICA Gruppen;
 9. besluta vid ev. överklagan av medlemsärenden i distriktsstyrelserna;
 10. välja ombud, som skall företräda Förbundet på årsstämma i ICA Gruppen AB.

Förbundsstyrelsen har rätt att handla på Förbundets vägnar i förhållande till tredje man och företräda Förbundet inför domstolar och myndigheter.

§ 10 Medlemskapets upphörande

Medlem, även kompanjon, som önskar utträda ur Förbundet, skall anmäla detta till förbundsstyrelsen.

Medlemskapet upphör när det företag, som medlemskapet är grundat på, upphör eller byter ägare. Ansvarsnämnden prövar om villkoren för medlemskap alltjämt är uppfyllda.

Medlem, vars rörelse drivs i bolags- eller föreningsform, är skyldig att till förbundsstyrelsen anmäla avsedd ändring av företagets ledning eller överlåtelse av aktie- eller andelsmajoritet.

Medlem som utträder eller utesluts ur Förbundet är skyldig att inom tid som förbundsstyrelsen fastställer avveckla sina förpliktelser mot Förbundet.

§ 11 Ansvarsärenden

Ansvarsnämnden ska handlägga ansvarsärenden som rör ICA-handlares åtaganden som ICA-handlare och skyldigheter enligt denna stadga.

Ansvarsnämnden ska bestå av sex ledamöter; tre ledamöter som utses av förbundsstyrelsen och tre ledamöter som utses av ICA Sverige AB. Förbundsstyrelsen respektive ICA Sverige AB ska utse suppleanter för ledamöterna. Ledamöterna och suppleanterna är valda för en mandatperiod om ett år från det datum då de utses.

Behöriga att initiera ärenden hos ansvarsnämnden är förbundsstämman, förbundsstyrelsen, distriktstyrelserna, ICA Sverige AB samt ansvarsnämnden själv. Ansvarsnämnden ska ta upp ett ärende för beredning om det inte kan anses uppenbart ogrundat eller om minst två ledamöter begär det.

Om ansvarsnämnden tar upp ett ärende för beredning ska berörd ICA-handlare underrättas och ges tillfälle att yttra sig i ärendet. Efter erforderlig beredning av ett ärende ska ansvarsnämnden skriftligen meddela det beslut som minst fem ledamöter enats om. Beslutet ska vara motiverat.

Ansvarsnämnden kan besluta att medlem som i väsentlig mån inte längre uppfyller villkoren för medlemskap i förbundet ska uteslutas. Medlem kan också uteslutas om denne handlat i strid mot beslut fattade av förbundet och därigenom i väsentlig mån har agerat i strid mot förbundets ändamål och intressen. Vidare kan medlem uteslutas om denne i väsentlig mån har handlat i strid mot ICA-verksamhetens ändamål och intressen. Om ansvarsnämnden beslutar att medlem ska uteslutas ska förbundsstyrelsen fatta beslut i enlighet därmed.

Om en medlems agerande kan betraktas som mindre allvarligt kan ansvarsnämnden meddela en varning. Om det är tillräckligt kan ansvarsnämnden istället meddela en erinran. Ansvarsnämndens beslut om varning eller erinran kan förenas med föreskrifter eller villkor för fortsatt medlemskap i Förbundet.

§ 12 Räkenskapsår och revision

Förbundets räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår. Förbundets räkenskaper samt förbundsstyrelsens och verkställande direktörens skötsel av Förbundets angelägenheter skall granskas av en eller högst två auktoriserade revisorer, som för varje räkenskapsår skall upprätta berättelse över sin granskning.

§ 13 Stadgeändring mm

Beslut om ändring av dessa stadgar skall för att vara giltigt fattas av två på varandra följande förbundsstämmor, varav en ordinarie. Mellan stämmorna skall förflyta minst sex veckor. Beslut skall vid båda stämmorna ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de närvarande röstberättigade.

Beslut som innebär eller leder till utdelning eller utskiftning av tillgångar skall föregås av att förbundsstyrelsen efter skäligt rådrum har beslutat om och genomfört sådant tillskott till stiftelse, bolag eller annan organisation som förbundsstyrelsen bedömer tillräckligt för att fullfölja Förbundets ändamål eller ICA-verksamhetens långsiktiga fortlevnad.

§ 14 Tvister

Tvist mellan Förbundet å ena sidan och ledamot av förbundsstyrelsen eller medlem å andra sidan får ej dras inför domstol utan skall avgöras genom skiljedom enligt lagen om skiljeförfarande.