Något förenklat anser Skatteverket att bageriverksamheten måste vara en självständig del i förhållande till övrig verksamhet. 

För att respektive ICA-handlare ska slippa driva egna processer rörande frågan om rätt till återbetalning av energiskatt har Förbundet drivit ett pilotmål och fått förhandsbesked från Skatterättsnämnden, för att klargöra när rätt till återbetalning föreligger. I första hand argumenterades för att det är den faktiska användningen av elen som bör vara avgörande och hade det synsättet accepterats hade individuella bedömningar inte behövt göras. Av förhandsbeskedet framgår dock att Skatterättsnämnden instämmer i Skatteverkets synsätt att rätt till återbetalning förutsätter att bageriverksamheten utgör en självständig del i förhållande till övrig verksamhet. Förhandsbeskedet fastslår samtidigt att om bageriverksamheten istället bedrivs i ett eget bolag så kommer den huvudsakliga verksamheten i det bolaget vara av sådant slag att den ger rätt till återbetalning av energiskatt. Detta är givetvis positivt, men en sådan ordning skulle medföra betydande administration varför fokus kvarstår att försöka få verket att acceptera att rätt till återbetalning föreligger då verksamheten ska anses uppfylla kravet på att bedrivas självständigt.

Förbundet i kontakt med Skatteverket

Skatteverket, som ändrade inställning under processens gång, bedömde att bageriverksamheten i det fallet skulle anses vara en självständig del i förhållande till övrig verksamhet. Skatteverket ansåg således att ICA-handlaren skulle ha rätt till återbetalning av energiskatt. Mot bakgrund av Skatteverkets ändrade inställning och i syfte att säkerställa att alla bageriverksamheters självständighet bedöms utifrån samma kriterier i varje enskilt fall (för att därigenom få en enhetlig bedömning) kommer vi att ta kontakt med Skatteverket med önskemål om att Skatteverket samordnar alla ICA-handlares ansökningar och begäran om omprövning av rätt till återbetalning på energiskatt.Det är i dagsläget inte klart om Skatteverket kommer att vara villiga att medverka till en sådan samordning och annars kommer frågan att behöva hanteras separat i varje enskilt fall.

Ansökan om återbetalning

En ansökan om återbetalning av energiskatt måste lämnas in inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden då förbrukningen skett (Skatteverket får medge att ansökan görs per kalendermånad om sökanden beräknas förbruka minst 150 000 kilowattimmar per kalenderår för nedsättningsberättigande ändamål) så om ni vet med er att tidsgränsen riskerar att överskridas rekommenderar vi att lämna in en ansökan som senare kan kompletteras.

Vi återkommer så snart vi har ytterligare information.

Kontakt

Kontakta gärna oss jurister vid eventuella frågor.

Anna-Karin Liljeholm 

Henrik Englund 

Fanny Davidsson