0%

Dagens bild

Så blir du ICA-handlare

Som ICA-handlare är du egen företagare under ett av Sveriges starkaste varumärken. Du äger och driver en butiksdrift med arbetsgivaransvar. ICA centralt äger bl a rätten till butiksläget.

Dagligvaruverksamheten i Sverige, ICA Sverige, bygger på ICA-idén – fria handlare i samverkan – vilken förenar den lokala handlarens engagemang, marknadskännedom och entreprenörskap med tillgång till stordriftsfördelar och immateriella rättigheter. I korthet går det ut på att handlaren själv äger och driver butiken medan ICA Sverige äger rätten till butiksläget och varumärket.

Rekrytering av nya handlare till lediga ICA-butiker sker till stor del interntt. Det finns en lång tradition inom ICA att befintliga handlare satsar på och utvecklar medarbetare till att gå vidare och driva egen butik.

Det finns också en omfattande intern utbildningsverksamhet, ICA Skolan, med en tydlig utbildningstrappa som syftar till en succession som förbereder medarbetare i butik och inom koncernen för ett handlarskap.

Viktiga meriter

ICA har fastställt och formulerat ett antal grundkriterier som ska vara uppfyllda för att få möjlighet att driva en ICA-butik. Av stort värde är branschkunskap och gedigen butikserfarenhet. Ledarerfarenhet och ett tidigare budget- och resultatansvar är också värdefulla meriter. Releventa teoretiska utbildningar är inom ekonomi, marknadsföring, ledarskap och försäljning. Dessutom bör man ha goda kunskaper om mat och måltider. Ju större butik desto högre ställda krav på erfarenhet och utbildning inom ledarskap.

Viktiga personliga egenskaper är stark drivkraft och vilja att bli handlare, en stark tro på ICA-idén samt ICAs gemensamma värderingar och syn på ledarskap.

Rätt person på rätt plats

Finansiering av butiken sker genom det s k ICA-avtalet. En ICA-handlare rekryteras inte utifrån tillgång på eget ekonomiskt kapital, utan det slutgiltiga valet ska alltid falla på den bäst lämpade kandidaten för en specifik butik.

Det är bra om man har en långsiktig plan för att bli handlare. Jobbar du i  butik idag är det bra att söka utveckling som te x att byta avdelning och visa intresse för ansvar. Detta för att bli så mångsidig som möjligt. Saknar du butikserfarenhet är det ett råd att försöka få arbete i ICA-butik.

Personligt brev och cv

Rekryteringsprocessen vid tillsättning av en ny handlare är till stora delar likt vilken rekrytering som helst. Det vill säga intresserade är välkomna att skicka in sin ansökan med ett personligt brev och CV. Beslutsförfarandet i rekryteringsprocessen samordnas mellan flera olika personer internt inom ICA som bildar en styrgrupp där beslut görs under respektive rekryteringsprocess.