0%

Dagens bild

Deltagare

Deltagare är du när du är med i t.ex. kommunikation, undersökningar, event, möten eller andra aktiviteter som sker inom ramen för ICA-handlarnas Förbund.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Dig själv
Förbundet samlar in personuppgifter som du själv lämnar, t.ex. när du kommunicerar med oss eller deltar i ett event eller andra aktivtiter.

Andra deltagare
Förbundet samlar in personuppgifter om dig som andra deltagare lämnar, t.ex. i samband med anmälan till ett event, möte eller andra aktiviteter.

ICA-bolag
Förbundet samlar in personuppgifter från ICA-bolagen, t.ex. i samband med kommu­nikation och event.

ICA-butiker
Förbundet samlar in personuppgifter från ICA-butiker, t.ex. i samband med kommunikation och aktiviteter som ICA-butikerna arrangerar.

Externa personer
Förbundet samlar in personuppgifter som andra externa personer lämnar till oss, t.ex. vid kommunikation eller i samband med ett event, möte eller en andra aktiviteter.

Allmänt tillgänliga informationskällor
I vissa fall samlar Förbundet in information som finns allmänt tillgänglig, t.ex. på sociala medier.

Information om kategorier av personuppgifter (pdf)

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Kommunikation om Förbundt och ICA-handlarnas verksamhet
Förbundet behandlar dina personuppgifter när du förekommer i kommuni­kation om Förbundets och ICA-handlarnas verksamhet, t.ex. i publicerade nyheter, artiklar eller information i Förbundets olika kanaler.

Tillhandahålla nyhetsbrev
Förbundet behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla nyhetsbrev till dig.

Kommunikation mellan anställda och externa personer i tjänster
Förbundet behandlar dina personuppgifter i samband med kommunikation mellan anställda och externa personer i tjänsten, t.ex. när vi kommunicerar om ditt deltagande vid ett möte, seminarier eller event.

Genomföra evet
Förbundet behandlar dina personuppgifter när du medverkar i event som Förbundet arrangerar, t.ex. för att bjuda in till eventet, för att regi­strera ditt deltagande och i vissa fall publicera dina uppgifter i olika digitala kana­ler.

Genomföra möten, seminarier, utbildningar och andra aktiviteter
Förbundet behandlar dina personuppgifter när du medverkar i möten, semi­narier, utbildningar andra aktiviteter som Förbundet arrangerar, t.ex. för att registerera ditt deltagande och i vissa fall publicera dina uppgifter i olika digitala kana­ler.

Hantera samhällsengagemang
Förbundet behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera samhällsengagemang, t.ex. publicera ICA-handlarnas samhällsengagemang i vilka du deltar.

Hantera frågor
Förbundet behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera frågor i digitala kanaler, t.ex. om du ställer frågor till oss.

Möjliggöra kompetensutveckling
Förbundet behandlar dina personuppgifter för att möjliggöra kompetensutveckling, t.ex. i samband med utbildningsproduktioner samt för att ta fram och publicera utbildningsmaterial.

Genomföra enkätundersökningar
Förbundet behandlar dina uppgifter i syfte att genomföra enkätundersökningar som du väljer att delta i.

Utvärdera och följa upp ditt deltagande
Förbundet behandlar, i den mån det är nödvändigt, dina personuppgifter för att utvärdera och följa upp ditt deltagande i t.ex. event, möten, enkätundersökningar och andra aktiviteter som du deltar i.

Genomföra omvärldsbevakning
Förbundet behandlar dina uppgifter för att genomföra omvärldsbevakning, t.ex. för att samla in och utvärdera information om Förbundets omvärld, t.ex. konkurrenter och marknader.

Dokumentera verksamheten
För att skapa spårbarhet behandlar Förbundet dina uppgifter i dokumentation om verksamheten, t.ex. avtal, beslutsunderlag, protokoll och presentationer.

Hantera företagsarkiv för dokumentation av ICAs historia
Förbundet har historiska arkiv för att dokumentera ICAs historia. Gå in på ica-historien.se för att läsa mer. I den utsträckning du förekommer i material som ingår i arkiven behandlar Förbundet dina personuppgifter för detta syfte.

Hantera och bemöta rättsliga krav
Förbundet behandlar dina uppgifter, om det är nödvändigt, för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.

Uppfylla rättsliga skydligheter
Förbundet måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldig­heter, t.ex. enligt dataskyddslagstiftning.

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster
Dina uppgifter används av Förbundet för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla testa och förbättra våra system och tjänster.

Detaljerad information om behandlingar (pdf)

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt. Vi delar personuppgifter med:

Allmänheten
Vid publicering av information i Förbundets digitala kanaler, t.ex. på sociala medier, delas i förekommande fall dina personuppgifter med allmänheten.

Deltagare och deras företag eller organisationer
Förbundet kan dela dina personuppgifter med andra deltagare och deras företag eller organisationer i samband med kommunikation med dessa.

Tjänsteleverantörer
Förbundet delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för Förbundet, inklu­sive andra ICA-bolag, t.ex. IT-tjänster eller för att hantera utskick.

Samarbetspartners
Förbundet samarbetar med olika externa företag och organisationer. I samband med t.ex. kommunikation med samarbetsparterna kan Förbundet dela dina person­uppgifter med dessa.  

ICA-bolag
Både Förbundet och ICA-bolag delar dina personuppgifter med varandra, t.ex. vid kommunikation och gemensamma event.

ICA-butiker
Både Förbundet och ICA-butiker delar dina personuppgifter med varandra, t.ex. vid kommunikation och olika aktiviteter.

Övriga bolag inom Förbundets koncern
Förbundet kan dela dina personuppgifter med övriga bolag inom Förbundets koncern, t.ex. vid kommunikation.

Hotell- och konferensanläggningar
I samband med möten, event och andra aktiviteter kan Förbundet dela dina personuppgifter med hotell- och konferensanläggningar.

Externa personer
Vid t.ex. kommunikation med externa personer delar Förbundet de personuppgifter som du själv eller annan lämnar till de externa personerna.

Övriga mottagare
I vissa fall kan Förbundet dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situat­ionen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och be­möta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, dom­stol, polisen och po­tentiella köpare eller säl­jare om vi skulle sälja företaget.

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med (pdf)

12 februari 2019