0%

Dagens bild

Viktiga samhällsfrågor för ICA-handlarna

Förutom fokus på ökad trygghet för kunder och medarbetare i butikerna, finns det flera viktiga samhällsfrågor som ligger högt upp på vår – och hela branschens – agenda.

Nya grepp krävs om fler ska få chansen att bidra

Handeln som sektor är många gånger en inkörsport till ett första jobb, och ICA-handlarna arbetar mycket aktivt för att ge fler chansen att komma över tröskeln.

Men fler jobb behövs och vi tror att ökad samverkan, dialog och mod att testa nya vägar, är nödvändigt för att skapa meningsfull sysselsättning, inte minst åt dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Exempel på vårt arbete under året:

• Samarbete med kommuner över hela landet och med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket samt andra aktörer, för att hitta möjligheter att skapa sysselsättning åt till exempel ensamkommande flyktingungdomar.
• Jobb med Arbetsförmedlingen för att underlätta matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare, vilket är viktigt för jobb och praktik i ICA-butiker.
• Projekt tillsammans med ideella organisationer, bland annat Fryshuset, för att motarbeta utanförskap och ge unga en bättre grund att stå på.

Minskad regelbörda för företagande skapar tillväxt

Företagare i dagligvaruhandeln upplever att regelbördan har ökat. Regler inom arbetsrätten, skattelagstiftningen och livsmedelslagstiftningen anges ofta som hämmande för tillväxten.

Beslutsfattare bör arbeta än mer för att minska regelbördan och därigenom skapa goda förutsättningar för företagande och tillväxt. Exempel på vårt arbete under året:

• Analys av hur regeringens förslag på nya ”entreprenörsskatten” påverkar ICA-handlare, samt redovisning av resultaten för Finansdepartementet och riksdagens skatteutskott.
• Dialog med Miljödepartementet och Naturvårdsverket om hur branschen på effektiva sätt kan bidra till minskad förbrukning av plastbärkassar.
• Undersökning av hur förordningen om F-gas, det vill säga vilka kylmedier som får finnas i till exempel kyl- och frysdiskar, påverkar investeringsbehovet i branschen och hos handlarna.

Kompetens är en avgörande framtidsfråga

Om handeln ska fortsätta att vara en attraktiv sektor som lockar nya generationer och utvecklas på ett innovativt sätt måste det finnas god utbildning med handelsinriktning på alla nivåer inom utbildningsväsendet.

Självklart behövs även kompetensutveckling internt inom ICA. Om många goda krafter drar åt samma håll tryggar vi kompetensen framåt. Exempel på vårt arbete under året:

• Satsning på att stärka ICA-handlarnas kompetens genom olika former av vidareutbildning.
• Genom Hakon Swenson Stiftelsen stöttat föreningen Ung Företagsamhet (UF), som främjar entreprenörskap hos grundskole- och gymnasieelever.
• Fortsatt utvecklingen av vårt samarbete med Stockholms Handelshögskola och Center for Retailing.

Utan handeln ingen levande landsbygd

Den pågående urbaniseringen innebär stora utmaningar för alla delar av Sverige och många butiker på landsbygden kämpar för sin överlevnad. Det vill vi motverka.

En ICA-butik står inte bara för daglig samhällsservice utan är också en viktig mötesplats, en samarbetspartner för den lokala livsmedelsproducenten och inte minst en betydelsefull arbetsgivare. Exempel på vårt arbete under året:

• Dialog med beslutsfattare i regering och riksdag om vikten av fungerande betalningssystem i alla delar av Sverige. Detta kräver tillgång till både kontanter och bredband.
• Lyft fram vilka förutsättningar som krävs för företagare på landsbygden, bland annat i dialog med regeringen och Tillväxtverket. Positivt är att vi sett resultat bland annat i form av ett glesbygdsstöd för de minsta butikerna.
• Olika aktiviteter inför och i samband med regeringens utarbetande av en ny Livsmedelsstrategi, där nu målen med strategin beslutats med bred politisk uppslutning.

15 juni 2017